Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie, resp. tiež nazývané kasko poistenie, má za úlohu poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti, t.j. v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia (krádeže) motorového vozidla. Môže ísť o škody, ktoré vzniknú v dôsledku akejkoľvek živelnej udalosti, krádeže, lúpeže, vandalizmu, havárie, dopravnou nehodou spôsobenou akoukoľvek udalosťou, vrátane nesprávneho konania vodiča motorového vozidla. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia poistné plnenie nie je znížené na základe veku vozidla v dôsledku amortizácie. V poistných podmienkach konkrétnej poisťovne sa môžu stanoviť rôzne výluky, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Ide napríklad o poškodenie motora, ak nedošlo k dopravnej nehode, poškodenie pneumatík, ak neboli udalosťou súčasne poškodené aj ďalšie časti vozidla a podobne.

Väčšina poisťovní ponúka dva varianty havarijného poistenia. Klient si tak môže vybrať, či chce motorové vozidlo havarijne poistiť proti rizikám havárie, vandalizmu a živelnej udalosti (poškodenie, zničenie motorového vozidla alebo jeho obvyklej výbavy akoukoľvek udalosťou, ak dôjde ku škode na veci zrážkou vozidla, pádom, nárazom, požiarom, výbuchom, bleskom, povodňou, záplavou, krupobitím, víchricou alebo zásahom cudzej osoby), alebo okrem vyššie spomenutých aj proti riziku krádeže, lúpeže motorového vozidla alebo jeho obvyklej výbavy. Niektoré poisťovne umožňujú len komplexné havarijné poistenie voči všetkým spomenutým rizikám.

V rámci havarijného poistenia si môže klient podľa potreby dojednať niektoré z ponúkaných pripoistení: pripoistenie čelného skla (niektoré poisťovne ponúkajú pripoistenie všetkých skiel), úrazové poistenie prepravovaných osôb, pripoistenie batožiny, pripoistenie nadštandardnej výbavy, pripoistenie náhradného vozidla, pripoistenie právnej ochrany atď.

Územná platnosť havarijného poistenia je určená v príslušných poistných podmienkach. Havarijné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo v priebehu trvania poistenia na geografickom území Európy (vrátane európskej časti Turecka, Estónska, Litvy a Lotyšska), ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak. Výnimkou sú ostatné štáty bývalého ZSSR. Niektoré poisťovne majú v ponuke aj havarijné poistenie s platnosťou poistenia napr. len na území Slovenskej a Českej republiky. My Vám ponúkame iba štandardné havarijné poistenie s územnou platnosťou Európa.


SSL