/zmena-poistovne/

Čo je PZP

Povinné zmluvné poistenie

PZP (tiež nazývané zákonné poistenie, resp. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) má charakter zákonného poistenia, povinnosť jeho uzatvorenia vzniká uvedením vozidla do prevádzky v SR.

Povinnosť uzatvoriť PZP

Každý majiteľ/držiteľ vozidla musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie v niektorej z poisťovní. Zákonné poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s pridelenou štátnou poznávacou značkou (každé motorové vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách) bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo zaplatené poistné. Otázka vymáhania poistného je vecou poisťovne, t. j. v zmysle zákona musí vymáhať nezaplatené poistné vrátane škôd, ktoré poistený nesplnením zákonnej povinnosti spôsobil a ďalších zákonom stanovených sankcií. Ak takéto poistenie povinná osoba uzatvorené nemá, môže dostať pokutu až do výšky 3319,39 €. Uzavrite PZP online s okamžitou platnosťou! Získajte špeciálne zľavy a výhody ako náš verný klient pri rôznych druhoch poistenia - viac o výhodách pri poistení cez nás.

Čo kryje PZP

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla slúži pre prípad, keď spôsobíte na cestách škodu niekomu inému. Povinné zmluvné poistenie teda kryje za poisteného všetky škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla iným osobám. Poisťovňa vám poskytuje krytie proti škode spôsobenej inému na zdraví, na veci a v právnom konaní. Poisťovňa poistenému poskytuje právnu ochranu pri súdnom prerokúvaní spôsobenej ujmy v trestnom konaní. Poistenie sa vzťahuje na spôsobené škody aj vtedy, ak ich nespôsobil poistený vlastník motorového vozidla, ale iná osoba. Ak si vodič poškodí vlastné vozidlo, ktorým haváriu spôsobil, odškodnenie z povinného zmluvného poistenia nezíska (poistné plnenie by bolo možné z havarijného poistenia).

Poškodený dostane zo zákonného poistenia v prípade majetkovej škody len skutočnú škodu, ktorá mu vznikla. To znamená, že z hodnoty vymenených vecí, náhradných dielov a pri totálnom poškodení vecí sa stanovuje poistné plnenie odpočítaním amortizácie.

Limity poistného krytia

Zákon stanovuje minimálne poistné krytie na 5 000 000 € pre škody na zdraví a živote osôb bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a 1 000 000 € pre škody na majetku bez ohľadu na počet poškodených.

Biela a zelená karta

Bielu kartu a zelenú kartu vydáva poisťovňa a predstavujú potvrdenie o uzavretí zmluvy povinného zmluvného poistenia. Bielou kartou je vodič povinný sa preukázať pri kontrole príslušným orgánom na území Slovenskej republiky. Zelená karta je medzinárodný doklad o poistení, ktorým sa vodič preukazuje pri kontrole v zahraničí.

Výpoveď poistnej zmluvy

Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zaniká doručením písomnej výpovede do poisťovne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, v súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Naši klienti majú pripravenú výpoveď priamo na svojom klientskom konte.

Ušetrite na poistnom

Na trhu PZP pôsobí viacero poisťovní, čo zostruje konkurenčný boj o klienta. Každá poisťovňa pri výpočte poistného berie do úvahy určité faktory a parametre, ktoré majú vplyv na výslednú cenu PZP, štandardne sú to parametre ako zdvihový objem a výkon motora, hmotnosť vozidla, trvalé bydlisko/sídlo držiteľa a vek držiteľa. Niektoré poisťovne (najmä nové, ktoré vstupujú na trh) rozširujú cenotvorbu poistenia o ďalšie parametre a to s cieľom ponúknuť nižšie ceny poistiek pre skúsenejších a bezškodovejších vodičov. Pre výpočet ceny poistenia sú dôležité napr. aj rok vydania vodičského preukazu, kedy ste si kúpili prvé vozidlo, kedy ste mali poslednú škodovú udalosť, či viete reálne zdokladovať predchádzajúci bezškodový priebeh z inej poisťovne. Ďalšie zľavy na poistnom môžete získať za dieťa, obmedzenú územnú platnosť poistenia, či iné poistené vozidlo alebo iné poistné zmluvy v poisťovni. Chcete uzavrieť poistenie jednoducho bez starostí priamo od počítača? Uzavrite výhodné online povinné zmluvné poistenie cez nás. Získate tak dobudúcna možnosť ďalších špeciálnych zliav a ponúk poistenia cez vaše klientske konto.


SSL