Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Havarijné poistenie

Čo je havarijné poistenie? Akú spoluúčasť vybrať? Koľko mi vyplatia zo škodovej udalosti?

Havarijné poistenie, tiež nazývané kasko poistenie, má za úlohu poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti, t.j. v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia (krádeže) motorového vozidla. Môže ísť o škody, ktoré vzniknú v dôsledku akejkoľvek živelnej udalosti, krádeže, lúpeže, vandalizmu, havárie, dopravnou nehodou spôsobenou akoukoľvek udalosťou, vrátane nesprávneho konania vodiča motorového vozidla. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia poistné plnenie nie je znížené na základe veku vozidla v dôsledku amortizácie. V poistných podmienkach konkrétnej poisťovne sa môžu stanoviť rôzne výluky, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Ide napríklad o poškodenie motora, ak nedošlo k dopravnej nehode, poškodenie pneumatík, ak neboli udalosťou súčasne poškodené aj ďalšie časti vozidla a podobne.
 

V rámci havarijného poistenia si môže klient podľa potreby dojednať niektoré z ponúkaných pripoistení: pripoistenie čelného skla (niektoré poisťovne ponúkajú pripoistenie všetkých skiel), úrazové poistenie prepravovaných osôb, pripoistenie batožiny, pripoistenie nadštandardnej výbavy, pripoistenie náhradného vozidla, pripoistenie právnej ochrany atď.
 

Územná platnosť havarijného poistenia je určená v príslušných poistných podmienkach. Havarijné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo v priebehu trvania poistenia na geografickom území Európy (vrátane európskej časti Turecka, Estónska, Litvy a Lotyšska), ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak. Výnimkou sú ostatné štáty bývalého ZSSR.


Čítajte aj: Akú havarijnú poistku vybrať? Ako možno ušetriť na havarijnom poistení, aké su aktuálne ceny?

 

Poistné plnenie z havarijného poistenia

Poistnou sumou je zvyčajne cena nového vozidla od autorizovaného predajcu konkrétnej značky vozidiel. Niektoré poisťovne však umožňujú stanovenie poistnej sumy z trhovej, všeobecnej hodnoty ojazdeného vozidla. Poistné plnenie je vždy ohraničené neustále sa znižujúcou trhovou cenou motorového vozidla. Keďže hodnota vozidla časom neustále klesá, hranica nákladov (totálna škoda), do ktorej ešte poisťovne hradia celé škody v nových cenách, je každým rokom nižšia.

Pri havarijnom poistení rozlišujeme náhradu nákladov pri čiastkových škodách a poistné plnenie pri totálnej škode. Pri výpočte poistného plnenia sa vychádza z nových cien náhradných dielov. V prípade, že náklady na opravu motorového vozidla presiahnu všeobecnú (časovú) hodnotu vozidla (teda cenu, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou), oprava vozidla je už ekonomicky neúčelná, poisťovňa vydá rozhodnutie, že poistnú udalosť bude likvidovať ako totálnu škodu. Dôležitá je teda hranica totálnej škody vyjadrená % zo všeobecnej hodnoty vozidla, po ktorú poisťovňa prepláca celú škodu (zníženú o prípadnú spoluúčasť). Hranicu totálnej škody (ekonomicky účelné náklady na opravu vozidla) uvádzajú poisťovne vo svojich poistných podmienkach havarijného poistenia.

Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistné plnenie vo výške všeobecnej ceny vozidla, po odpočítaní hodnoty použiteľných zvyškov, dielov vozidla a dohodnutej výšky spoluúčasti.

 

Spoluúčasť a asistenčné služby v havarijnom poistení

Ak sa havarijné poistenie uzatvára so spoluúčasťou, jej výška je uvedená v poistnej zmluve. Dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Dohodnutá výška spoluúčasti sa vždy odpočítava z poistného plnenia. Pri poistnej udalosti, pri ktorej je výška škody nižšia ako dohodnutá spoluúčasť, poisťovňa poistné plnenie neposkytuje.

Poisťovne dnes ponúkajú rôzne výšky spoluúčasti. Platí, čím vyššiu výšku spoluúčasti si klient v havarijnej poistke zvolí, o to menej za poistku zaplatí. Netreba však zabúdať, že v prípade menších škôd nebudete mať nárok na poistné plnenie (keďže škoda je menšia ako dojednaná spoluúčasť).

Napr. pri škode 4 500 € pri havarijnom poistení s 5% spoluúčasťou min. 165 €, poisťovňa vyplatí poistné plnenie vo výške 4275 €.

Novinkou je poistenie s franšízou, pričom franšíza je suma, do ktorej výšky sa poistné plnenie neposkytuje, avšak, ak je škoda vyššia ako franšíza, poisťovňa preplatí škodu v plnej výške (napr. pri franšíze 150 € , pri škode 200 € poisťovňa preplatí celých 200 €).

K havarijnému poisteniu možno dojednať podľa možností rôzne druhy pripoistení ako napr. pripoistenie čelného skla (skiel), úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom, pripoistenie batožiny, pripoistenie náhradného vozidla a pod. Jednotlivé pripoistenia môžu byť so spoluúčasťou alebo bez spoluúčasti v zmysle poistných podmienok konkrétnej poisťovne.

Dôležitou súčasťou havarijného poistenia sú poskytované asistenčné služby, každá poisťovňa ich poskytuje v určitom rozsahu.

Asistenčné služby sa vzťahujú zvyčajne na poskytnutie pomoci v prípade nehody, poruchy, vandalizmu, krádeže vozidla, defektu, zámene alebo nedostatku paliva, uzamknutí kľúčov a pod. V prípade dopravnej nehody majú poistené osoby nárok na zabezpečenie a úhradu nákladov súvisiacich s príjazdom cestnej služby, opravou vozidla na mieste, odtiahnutím vozidla do najbližšieho servisu, náhradnú dopravu vodiča alebo poisteného, ubytovanie, uschovanie vozidla po dobu a za cenu (do limitu) určenú v poistných podmienkach.

Rozsah a limity poskytovaných asistenčných služieb sú stanovené príslušnými poistnými podmienkami konkrétneho havarijného poistenia.

Asistenčné služby sú zabezpečené zmluvnou spoločnosťou poisťovne. Poistený v čase dopravnej nehody alebo poruchy vozidla môže formou nepretržitej telefónnej služby požiadať o poskytnutie asistenčnej služby.

 

Zabezpečenie vozidla proti krádeži

Motorové vozidlo musí byť zabezpečené proti krádeži predpísaným spôsobom požadovaným konkrétnou poisťovňou. Spôsob zabezpečenia motorového vozidla je stanovený na základe poisťovňou stanovených limitov poistných súm, ktoré sa medzi jednotlivými poisťovňami líšia, tak ako sa líši aj kombinácia požadovaných zabezpečovacích zariadení.

Vo všeobecnosti platí, že pri najnižšom limite poistnej sumy (tento sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 20 000 € – 30 000 €, poisťovňa vyžaduje zabezpečenie vozidla aspoň jedným zabezpečovacím zariadením. Pri vyšších poistných sumách musí byť vozidlo zabezpečené dvoma a viac zabezpečovacími zariadeniami, pričom poisťovne umožňujú rôznu kombináciu zabezpečovacích zariadení. Čím vyššia poistná suma, tým vyšší stupeň zabezpečenia sa vyžaduje. V prípade, že dôjde k odcudzeniu (krádeži) motorového vozidla a vozidlo nemalo požadované zabezpečenie, poisťovňa má (vzhľadom na poistné podmienky) právo odmietnuť alebo znížiť poistné plnenie.

Konkrétne spôsoby zabezpečenia motorového vozidla vzhľadom na výšku poistnej sumy stanovujú poistné podmienky príslušnej poisťovne. Ide o nasledovné zabezpečovacie zariadenia:

Imobilizér - zabezpečovacie zariadenie, ktoré v prípade neoprávnenej manipulácie s vozidlom zabráni jeho naštartovaniu tým, že blokuje funkcie nevyhnutné k naštartovaniu.

Autoalarm – elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, s meniacim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom, zabraňujúce krádeži motorového vozidla formou akustickej alebo svetelnej signalizácie alebo hlásiace na diaľku pokus o neoprávnený vstup do vozidla a zabraňujúce rozjazdu vozidla s blokovaním motora.

Mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou vozidla, ktoré blokuje riadenie alebo prevodové ústrojenstvo vozidla (napr. Construct, Mul-T-Lock, Defend-Lock a podobné homologizované zariadenia).

Satelitný vyhľadávací systém – zabezpečovacie zariadenie pre aktívnu lokalizáciu spolupracujúci s elektronickým zariadením pevne zabudovaným vo vozidle, ktoré po aktivácii je vo vysielacom režime s vyhľadávacím monitorovacím zariadením, ktoré úzko spolupracuje s dispečerským centrom (GPS, GP-Jack a pod.).