Havarijné poistenie

Naša poistná kalkulačka havarijného poistenia porovnáva ceny havarijného poistenia s rôznymi rizikami (teraz máte možnosť skutočne výhodného havarijného poistenia pre vybrané riziká - vrátane krádeže vozidla!), rôzne spoluúčasti a benefity k poisteniu zadarmo, alebo havarijné poistky bez spoluúčasti, či havarijné poistenie s franšízou. Väčšina klientov stále preferuje all-risk poistenie, teda aby havarijná poistka kryla všetky riziká. Vyberte si najvýhodnejšie havarijné poistenie na novú hodnotu vozidla (t.j. do výpočtu zadajte cenu nového vozidla).

Ak chcete poistiť ojazdené (staršie) vozidlo, najskôr zašlite tento vyplnený formulár e-mailom na poistenie@merkurybroker.sk. Ojadzené vozidlo oceníme a stanovíme jeho novú cenu do havarijnej poistky.

Uvedené ponuky platia len pri uzatvorení poistenia cez našu spoločnosť a vôbec sa nemusia zhodovať s ponukou poistenia na pobočke poisťovne. Najlacnejšie havarijné poistenie môžete získať ako náš verný klient cez klientske konto. Pred dojednaním havarijného poistenia čítajte dôležité Inštrukcie ako uzatvoriť havarijné poistenie.

Online výpočet havarijnej poistky - havarijné poistenie online

Mám záujem o výpočet ceny havarijného poistenia na:

                   

Havarijné poistenie vozidiel (kasko)

Havarijné poistenie má za úlohu zabezpečiť náhradu škody majiteľovi vozidla v prípade poistnej udalosti, t.j. v prípade poškodenia, zničenia alebo krádeže vozidla, za podmienky, že v havarijnej poistke dané riziko bolo poistené, nakoľko poistný trh ponúka okrem komplexného all-risk havarijného poistenia i ďalšie možnosti poistenia, ktoré kombinujú určité poistné riziká, napr. poškodenie, zničenie vozidla (nezavinenou) haváriou, vandalizmus, odcudzenie vozidla, živel, stret so zverou, čelné sklo atď. Môže ísť o škody na vozidle, ktoré vzniknú v dôsledku:

  • akejkoľvek živelnej udalosti
  • krádeže, lúpeže, vandalizmu a neoprávneného používania vozidla
  • dopravnou nehodou spôsobenou akoukoľvek udalosťou, vrátane nesprávneho konania vodiča vozidla

V poistných podmienkach sa môžu stanoviť rôzne výluky, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Ide napríklad o poškodenie motora, ak nedošlo k dopravnej nehode, poškodenie pneumatík, ak neboli udalosťou súčasne poškodené aj ďalšie časti vozidla a podobne.

Prečítajte si viac o havarijnom poistení - doležité informácie, ktoré pomôžu pri rozhodovaní o kasko poistke:

Výpoveď alebo zrušenie havarijnej poistky?

Výpoveď poistnej zmluvy havarijného poistenia je potrebné podať minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Taktiež máte právo vypovedať uzatvorenú poistnú zmluvu do 2 mesiacov po uzatvorení havarijného poistenia. Výpovedná lehota je osemdňová, jej uplynutím poistenie zanikne. Ak poistník vypovie poistenie do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, má poisťovňa nárok na poistné do zániku poistenia.

Možnosti výpovede poistnej zmluvy havarijného poistenia, resp. zrušenia, zániku havarijného poistenia stanovujú príslušné poistné podmienky a zmluvné dojednania konkrétneho havarijného poistenia, z toho dôvodu Vám odporúčame postupovať výlučne podľa príslušných poistných podmienok.

V prípade potreby informácií sa obráťte na poisťovňu, v ktorej máte poistnú zmluvu uzatvorenú, resp. kontaktujte osobu, poradcu, sprostredkovateľa, ktorý s vami poistnú zmluvu havarijného poistenia uzavrel.

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti na motorovom vozidle?

  • Každú poistnú udalosť hláste polícii. Pri nedodržaní tejto podmienky je zvyčajne poisťovňa oprávnená primerane znížiť poistné plnenie.
  • Poznačte si mená, evidenčné čísla a ďalšie identifikačné údaje účastníkov dopravnej nehody, prípadne svedkov a v ktorej poisťovni má vinník uzatvorené zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
  • Bezodkladne telefonicky kontaktujte dispečing škôd za účelom obhliadky vozidla, písomne informujte poisťovňu o vzniknutej škode.
  • Pred vykonaním prvej obhliadky sa nesmie na poškodenom vozidle meniť stav spôsobený poistnou udalosťou s výnimkou nutných bezpečnostných a iných vážnych dôvodov.
  • V prípade nutného odtiahnutia vozidla, hradí poisťovňa primerané náklady na odtiahnutie poškodeného vozidla z miesta nehody po najbližší značkový servis.

SSL