Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Nehnuteľný a hnuteľný majetok

Podnikateľom ponúkame možnosť poistiť si majetok a predísť tak zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti.

Poistenie vám zaručí ochranu voči rizikám najviac ohrozujúcich majetok ako je požiar, povodeň a záplava, odcudzenie alebo vandalizmus, prípadne možno rozšíriť poistenie o ďalšie riziká.  Výberom rizík si tak samy môžete vybrať poistenie na mieru a tým optimalizovať výšku poistného.
 

Poistenie stavieb

Ste vlastníkov budovy alebo haly, ktorú využívate na podnikateľské účely? Začínate s podnikaním, požiadali ste banku o úver a kupovaná nehnuteľnosť by mala byť kvalitne poistená? Poistenie budov Vám zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na obnovu poškodenej alebo zničenej nehnuteľnosti.

Poistiť možno budovy a haly slúžiace pre priemysel, administratívne budovy, obchodné domy, garážové domy a rôzne iné stavby.
 

Poistenie zariadení a zásob

Poistenie určené pre spoločnosti, ktoré považujú svoj majetok za dôležité aktívum nevyhnutné k podnikaniu.

Poistiť možno akékoľvek zariadenia ako počítače, nábytok, rôzne typy strojov, ďalej všetky druhy zásob od surovín, cez polotovary a nedokončenú výrobu až po hotové výrobky na pultoch v predajniach.
 

Poistenie bytových domov

Pre vlastníkov bytov v bytovom dome ponúkame špeciálny produkt ušitý na mieru požiadavkám vlastníkov. Majetok – bytový dom – si klienti môžu na jednej poistnej zmluve poistiť spoločne so zodpovednosťou za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a k tomu ponúkame i zaujímavé podmienky poistenia a cenovo výhodné poistné!

Poistiť možno bytový dom slúžiaci na bývanie. Poistenie sa zároveň vzťahuje aj na stavebné súčasti bytových domov ako sú antény, výťahy, bleskozvody, zvončeky a iné.
 

Poistenie strojov a elektroniky

Pri bežnej prevádzke strojov a zariadení môže okrem bežných škôd, ktoré ich ohrozujú z „vonkajšieho prostredia“ ako živelná udalosť či odcudzenie prísť aj iným škodám, ktoré môžu ohroziť plynulosť prevádzky. Skrat zariadenia, konštrukčná chyba či nepozorná obsluha stroja môžu spôsobiť nemalé škody. Poistite si preto zariadenie aj proti týmto rizikám, ochránite tým svoje investície do zariadenia!

Poistiť možno všetky typy zariadení slúžiace na elektrický alebo mechanický pohon ako počítače, zdravotnícka a laboratórna technika, meracie a diagnostické prístroje, rôzne typy strojov slúžiace v oblasti priemyslu, obchodu či stroje slúžiace na prevádzku budov a hál.
 

Proti akým rizikám sú stroje a elektronické zariadenia poistené?
 

All-riskové poistenie

All-riskové poistenie – poistenie proti všetkým rizikám – Vám kryje akékoľvek poškodenie alebo zničenie stroja či zariadenia akoukoľvek udalosťou, s výnimkou presne uvedených výluk (ako napr. úmyselné poškodenie poisteným, vojna, živelné riziká).
 

Ohraničené krytie

Ohraničené krytie zahŕňa najčastejšie príčiny škôd, ktoré ohrozujú stroje a elektronické zariadenia.
 

Ohraničené krytie – stroje:

  • chyba konštrukcie, chyba materiálu, výrobná chyba, zlé spracovanie, dielenská chyba
  • prepätie, indukcia, skrat
  • zlyhanie meracích a regulačných prístrojov
  • pretlak pary, plynu alebo kvapaliny, podtlak
  • nedostatok vody v kotle
  • nevyváženosť alebo roztrhnutie odstredivou silou
  • mráz a plávajúci ľad

Ohraničené krytie – elektronické zariadenia:

  • chyba konštrukcie, chyba materiálu, výrobná chyba, zlé spracovanie, dielenská chyba
  • prepätie, indukcia, skrat