Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie domácnosti

Získajte s poistením domácnosti predĺženú záruku vybraných spotrebičov zadarmo celkom až na 4 roky!

Obávate sa, že vás vykradnú, vznikne u vás požiar alebo skrat zničí elektroniku? Vďaka susedom budete vytopený, alebo praskne váš radiátor a budete musieť uhradiť škodu vašim susedom? Stane sa, že vaše dieťa pri futbale alebo inej zábave rozbije susedovi okno, zničí spätné zrkadlo na odparkovanom aute, prípadne váš domáci miláčik niekoho pohryzie?

Poistenie domácnosti poskytne poistnú ochranu vašho domova pre prípad týchto a iných nepríjemných udalostí.
 

Poistné riziká:

  • živelné riziká - požiar, výbuch, blesk, pád lietadiel, víchrica a krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, tiaž snehu alebo námrazy, povodeň a záplava, zadymenie, nadzvukovú vlnu, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, atmosférické zrážky,
  • poistenie pre prípad krádeže, odcudzenie s prekonaním prekážky, vrátane lúpeže a vnútorného, prípadne vonkajšieho vandalizmu
  • voda z vodovodných zariadení
  • náraz vozidla
  • poškodenie zámkov
  • rozbitie skla
  • skrat, prepätie
  • zrážky
  • voda z nádrže, akvária
  • zodpovednosť za škodu členov domácností

 

Každý produkt poistenia domácnosti (hnuteľných vecí) upravujú konkrétne poistné podmienky príslušnej poisťovne, z toho dôvodu je potrebné dbať na výber takej poisťovne a poistného produktu, ktorý ponúka krytie vami preferovaných rizík. Čo jednou poistkou poistené a kryté môže byť, inou nemusí.
 

Čo možno poistiť?

Všetky predmety, ktoré slúžia k prevádzke domácnosti alebo k uspokojovaniu potrieb jednotlivých členov domácnosti. Je to súbor hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti, ktoré sú vo vlastníctve poisteného a členov domácnosti, predovšetkým nábytok, odevy a obuv, domáce spotrebiče, športové potreby (bicykle, lyžiarska výstroj,...), fotoaparáty a kamery, audiovizuálna technika a iná spotrebná elektronika, ale aj zbierky známok, mincí a iné podobné zbierky, predmety umeleckej alebo historickej hodnoty, cenné papiere, peniaze v hotovosti, osobné počítače s príslušenstvom či súčiastky motorových vozidiel a motocyklov, lode, plavidlá, zbrane...
 

Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby v prípade technickej havárie alebo poruchy. Taktiež možno nájsť v ponuke poisťovní predĺženú záruku vybraných spotrebičov.
 

Zodpovednosť členov domácnosti kryje škody na živote a zdraví, na majetku alebo inej majetkovej škody, ktorá by mohla vzniknúť tretej osobe v súvislosti s vedením domácnosti, prevádzkou jej zariadení a ďalšími činnosťami, ktoré majú charakter bežného občianskeho života. Ide o škody, ktoré boli spôsobené neúmyselne. V rámci niektorých poistných produktov poistenia domácností je toto poistenie zodpovednosti za škodu zadarmo (v cene poistenia domácnosti), iné umožňujú (dopoistiť) pripoistenie zodpovednosti členov domácnosti na poistnú sumu stanovenú poisťovňou alebo podľa výberu poistníka.
 

Poistený je povinný podľa výšky poistnej sumy zabezpečiť domácnosť zabezpečovacím zariadením v zmysle všeobecných poistných podmienok príslušnej poisťovne. Stupeň zabezpečenia predstavuje maximálne poistné plnenie v prípade krádeže.