Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie dopravcov

Ak podnikáte v oblasti prepravy tovaru, určite viete o rastúcich nárokoch na dodržiavanie vnútroštátnych, ale aj medzinárodných právnych predpisov. Napriek všetkej opatrnosti môže dôjsť k vzniku škody, za ktorú budete zodpovedať a budete povinní ju nahradiť.

Poistenie je určené pre cestných dopravcov. Predmetom poistenia je zodpovednosť cestného dopravcu za škodu na zásielke spôsobenú inému pri vykonávaní vnútroštátnej alebo medzinárodnej prepravy tovaru. Dopravca zodpovedá za škodu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.
 

Klient má možnosť pripoistení ako napríklad poistenie sťahovaných predmetov, prepravy nebezpečných látok (ADR) či odcudzenia prepravovaného tovaru.

 

Poistenie prepravy zásielok
 

Predmet poistenia:

 • tovar, ktorý je prepravovaný všetkými druhmi dopravných prostriedkov do a z celého sveta (cestná, železničná, letecká, námorná, riečna a kombinovaná preprava)
 • pod tovarom sa rozumie akýkoľvek predmet, ku ktorému môže poistený preukázať vlastnícky vzťah

Rozsah poistenia:

 • poistenie proti všetkým rizikám (all risk) - vzťahuje sa na poškodenie, zničenie, stratu, odcudzenie a lúpež zásielky, za súčasnej platnosti výluk z poistenia
 • poistenie s obmedzeným poistným krytím - vzťahuje sa na poškodenie, zničenie alebo stratu zásielky spôsobenú:
  • živelnou udalosťou
  • nehodou dopravného prostriedku

Výhody poistenia prepravy zásielok:

 • dopravca a zasielateľ nezodpovedajú za všetky riziká, ktoré zásielke hrozia, napr. dopravca nezodpovedá za poškodenie, zničenie tovaru v dôsledku živelnej udalosti a v dôsledku okolností, ktoré dopravca nemohol odvrátiť. Bez poistenia prepravy zásielok sa môže stať, že vzniknutá škoda na zásielke nebude majiteľovi nahradená.
 • zodpovednosť dopravcu a zasielateľa je obmedzená do výšky, ktorá často pokryje len zlomok hodnoty tovaru, poistenie prepravy zásielok kryje škody v plnej výške hodnoty tovaru
 • tovar je chránený nepretržite v priebehu celej prepravy, od miesta odoslania do miesta určenia, i počas jeho prekladania a skladovania

Produkty:

 • jednorazové poistenie prepravy zásielky - dojednáva sa na konkrétny tovar a poistná ochrana trvá počas prepravy z miesta odoslania do miesta určenia
 • hromadná poistná zmluva - v prípade pravidelnej prepravy tovaru je časovo aj finančne najvýhodnejšia, hromadná zmluva stanovuje rámcové podmienky poistenia a poistná ochrana sa následne vzťahuje na všetky zásielky prihlásené do poistenia