Poistenie lietadiel a leteckých rizík

Predmetom poistenia sú všetky kategórie lietadiel - motorové a bezmotorové lietadlá, vrátane vrtuľníkov, balónov či padákových klzákov.

Havarijné poistenie lietadiel sa vzťahuje na:

  • škody spôsobené poškodením alebo zničením lietadla
  • škody spôsobené na lietadle krádežou vlámaním, krádež lietadla
  • škodu spôsobenú zmiznutím, stratou lietadla

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla

Týmto poistením je krytá škoda vyplývajúca z prevádzky lietadiel a z leteckej prepravy osôb a nákladu, spôsobená tretej osobe, pasažierovi a škoda spôsobená stratou, poškodením a zničením prepravovaného nákladu.

Poistenie lietadiel je určené predovšetkým prevádzkovateľovi lietadla, jeho majiteľovi, leteckému prevádzkovateľovi a leteckému dopravcovi.

Zodpovednosť za škodu prevádzkovateľa letiska, leteckej opravovne alebo hangáru

Poistenie straty licencie pilota

Poistenie je určené aj pre jednotlivých profesionálnych pilotov.

Predmetom poistenia je trvalá strata platnosti licencie pilota počas doby trvania poistenia z dôvodu jeho zdravotnej nespôsobilosti vykonávať povolanie profesionálneho pilota v dôsledku telesného poškodenia zdravia vrátane choroby alebo úrazu potvrdeného lekárskou správou leteckého lekára; diagnostikovania zdravotnej nespôsobilosti leteckým lekárom pri pravidelnej lekárskej prehliadke; neobnovenia platnosti osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti z dôvodu zdravotného stavu poisteného príslušným leteckým lekárom.

V prípade záujmu o toto poistenia nás kontaktujte e-mailom na info@poistim.sk a uveďte odkiaľ ste (mesto). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistenie lietadiel sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL