Poistenie právnej ochrany autodopravcov

Vďaka poisteniu právnej ochrany máte k dispozícii 24 hodín denne Vášho právnika!

Poistenie právnej ochrany klientovi zabezpečí:

 • non-stop linku právneho poradenstva (24 hodín denne), kde Vám tím špecialistov pomôže pri riešení vzniknutého problému
 • okamžité telefonické tlmočenie pri jednaní s políciou
 • zastupovanie v mimosúdnom a súdnom konaní – osobný právnik bude pripravený hájiť Vaše právo
 • úhradu všetkých správnych, súdnych poplatkov a výdavkov na právne zastupovanie v prípade sporu
 • žiadne poplatky súvisiace s uplatňovaním práv a oprávnených záujmov
 • poistnú sumu až 70 000 € na každé poistené vozidlo, poistenie bez spoluúčasti
 • náklady na zloženie kaucie až do výšky 10000 €

Viete, že...
... hodina právneho poradenstva u advokáta stojí 45 € ?
... odmena advokáta za jeden úkon pri nepeňažných sporoch je najmenej 50 €?
... odmena advokáta pri peňažných sporoch sa odvíja od sumy, ktorá je predmetom sporu?

Územný rozsah poistenia: všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území Európskej únie, Čiernej Hory, Macedónska, Chorvátska, Srbska alebo Turecka a o ktorých rozhoduje príslušný policajný orgán, správny orgán alebo súd so sídlom v SR.

Rozšírený územný rozsah pri trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody pri poistných udalostiach týkajúcich sa poisteného motorového vozidla alebo klienta ako vodiča: aj tie poistné udalosti, o ktorých je príslušný rozhodnúť policajný orgán, správny orgán alebo súd v zahraničí.

Čakacia doba je 3 mesiace od začiatku poistenia (z udalostí, ktoré vznikli v priebehu čakacej doby a ktoré by inak boli poistnými udalosťami, nevzniká poisťovni povinnosť poskytnúť poistné plnenie; čakacia doba sa nevzťahuje na poistné udalosti vo veci náhrady škody, trestného, priestupkového a správneho práva a poskytovanie právneho poradenstva).

Poistenie právnej ochrany autodopravcov je určené podnikateľom - predovšetkým autodopravcom.

Predmetom poistenia je právna ochrana a presadzovanie oprávnených právnych záujmov poistenej osoby v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla, ktorého EČV je uvedené v poistnej zmluve (akýkoľvek vodič v poistenom vozidle).

Poisťovňa zabezpečuje ochranu práv poistených osôb v nasledovných oblastiach: náhrada škody, trestné, priestupkové a správne právo, záväzkové (zmluvné) právo, poistné právo, pripoistenie: pracovné právo..

Poistenými osobami sú:

 • a) vlastník, prevádzkovateľ, nájomca, alebo držiteľ motorového vozidla, ktorého EČV je uvedené v poistnej zmluve,
 • b) každý oprávnený vodič v motorovom vozidle, ktorého EČV je uvedené v poistnej zmluve,
 • c) každý cestujúci oprávnene prepravovaný v motorovom vozidle, ktorého EČV je uvedené v poistnej zmluve.

Pre lepšie pochopenie uvádzame niekoľko príkladov a situácií, ktoré prináša bežný život.

Sadzobník PPO autodopravcov: ročné poistné štvrťročná splátka poistného
1. Osobné a úžitkové MV do 3,5 t 60 € 17 €
2. Ťahače, návesy 65 € 18 €
3. Nákladné vozidlá nad 3,5 t 95 € 26 €
4. Autobusy 150 € 41 €

Pripoistenie pracovné právo

K poistenie právnej ochrany autodopravcov má poistená osoba možnosť dojednania pripoistenia právnej ochrany v oblasti Pracovného práva.

Poistná suma: 70 000 € na jednu a všetky poistné udalosti z oblasti pracovného práva.

Poistenými osobami sú:

 • a) právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri uvedená v poistnej zmluve ako poistený,
 • b) fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť na základe živnostenského oprávnenia, ktorá je uvedená v poistnej zmluve ako poistený,
 • c) právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov, na základe iného než živnostenského oprávnenia alebo je zapísaná v inom než obchodnom registri a ktorá je uvedená v poistnej zmluve ako poistený.

Pre lepšie pochopenie uvádzame niekoľko príkladov, ktoré prináša bežný život.

Sadzobník pripoistenia Pracovné právo: ročné poistné štvrťročná splátka poistného
1. Počet zamestnancov 0-5 83 € 22 €
2. Počet zamestnancov 6-10 124 € 34 €
3. Počet zamestnancov 11-20 187 € 50 €
4. Počet zamestnancov 21-30 280 € 76 €
5. Počet zamestnancov 31-40 420 € 113 €
6. Počet zamestnancov 41-50 629 € 170 €
7. Počet zamestnancov 51-70 881 € 238 €
8. Počet zamestnancov 71-100 1233 € 333 €

SSL