Poistenie právnej ochrany podnikateľov, firiem

Vďaka poisteniu právnej ochrany máte k dispozícii 24 hodín denne Vášho právnika!

Poistenie právnej ochrany klientovi zabezpečí:

 • non-stop linku právneho poradenstva (24 hodín denne), kde Vám tím špecialistov pomôže pri riešení vzniknutého problému
 • okamžité telefonické tlmočenie pri jednaní s políciou
 • zastupovanie v mimosúdnom a súdnom konaní – osobný právnik bude pripravený hájiť Vaše právo
 • úhradu všetkých správnych, súdnych poplatkov a výdavkov na právne zastupovanie v prípade sporu
 • žiadne poplatky súvisiace s uplatňovaním práv a oprávnených záujmov
 • poistnú sumu až 70 000 €, poistenie bez spoluúčasti
 • náklady na zloženie kaucie až do výšky 10 000 €

Viete, že...
... hodina právneho poradenstva u advokáta stojí 45 €?
... odmena advokáta za jeden úkon pri nepeňažných sporoch je najmenej 50 €
... odmena advokáta pri peňažných sporoch sa odvíja od sumy, ktorá je predmetom sporu?

Územný rozsah poistenia: všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území Európskej únie, Čiernej Hory, Macedónska, Chorvátska, Srbska alebo Turecka a o ktorých rozhoduje príslušný policajný orgán, správny orgán alebo súd so sídlom v SR.

Rozšírený územný rozsah pri trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody pri poistných udalostiach týkajúcich sa poisteného motorového vozidla alebo klienta ako vodiča: aj tie poistné udalosti, o ktorých je príslušný rozhodnúť policajný orgán, správny orgán alebo súd v zahraničí.

Čakacia doba je 3 mesiace od začiatku poistenia (z udalostí, ktoré vznikli v priebehu čakacej doby a ktoré by inak boli poistnými udalosťami, nevzniká poisťovni povinnosť poskytnúť poistné plnenie; čakacia doba sa nevzťahuje na poistné udalosti vo veci náhrady škody, trestného, priestupkového a správneho práva a poskytovanie právneho poradenstva).

Poistenie právnej ochrany podnikateľov a firiem je určené pre: 1. fyzické osoby – podnikateľov (SZČO) a 2. právnické osoby.

Predmetom poistenia je právna ochrana v prípadoch a sporoch súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti klienta, v sporoch súvisiacich s jeho hnuteľným majetkom, motorovými vozidlami uvedenými v poistnej zmluve alebo nehnuteľným majetkom uvedeným v poistnej zmluve.

Poisťovňa zabezpečuje ochranu práv poistených osôb v nasledovných oblastiach: náhrada škody, trestné, priestupkové a správne právo, záväzkové (zmluvné) právo, poistné právo, nájomné právo, vlastnícke právo, susedské právo, pracovné právo, diskriminácia.

Poistenými osobami sú:
 • a) právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri a je uvedená v poistnej zmluve ako poistený
 • b) štatutárny zástupca poisteného
 • c) fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť na základe živnostenského zákona a je uvedená v poistnej zmluve ako poistený
 • d) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov, na základe iného než živnostenského oprávnenia alebo ktorá je zapísaná v inom než obchodnom registri a je uvedená v poistnej zmluve ako poistený (lekár, farmaceut, notár, architekt, daňový poradca)
 • e) zamestnanci klienta, ale iba v čase výkonu pracovnej činnosti a v súvislosti s jej výkonom.

Pre lepšie pochopenie uvádzame niekoľko príkladov a situácií, ktoré prináša bežný život.

Výška poistného závisí od ročného poistného bez motorových vozidiel (toto závisí od obratu za predchádzajúce účtovné obdobie + počtu zamestnancov + súčtu trhových hodnôt poistených nehnuteľností), ročného poistného za motorové vozidlá do 3,5 t (toto závisí od počtu vozidiel x 65 € za 1 vozidlo) a ročného poistného za motorové vozidla nad 3,5 t (toto závisí od počtu vozidiel x 95 € za 1 vozidlo).


SSL