Poistenie právnej ochrany fyzických osôb

Vďaka poisteniu právnej ochrany máte k dispozícii 24 hodín denne Vášho právnika!

Poistenie právnej ochrany klientovi zabezpečí:

 • non-stop linku právneho poradenstva (24 hodín denne), kde Vám tím špecialistov pomôže pri riešení vzniknutého problému
 • okamžité telefonické tlmočenie pri jednaní s políciou
 • zastupovanie v mimosúdnom a súdnom konaní – osobný právnik bude pripravený hájiť Vaše právo
 • úhradu všetkých správnych, súdnych poplatkov a výdavkov na právne zastupovanie v prípade sporu
 • žiadne poplatky súvisiace s uplatňovaním práv a oprávnených záujmov
 • poistnú sumu až 35 000 €, poistenie bez spoluúčasti
 • náklady na zloženie kaucie až do výšky 10000 €

Viete, že...
... hodina právneho poradenstva u advokáta stojí 45 €?
... odmena advokáta za jeden úkon pri nepeňažných sporoch je najmenej takmer 50 €?
... odmena advokáta pri peňažných sporoch sa odvíja od sumy, ktorá je predmetom sporu?

Územný rozsah poistenia: všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území Európskej únie, Čiernej Hory, Macedónska, Chorvátska, Srbska alebo Turecka a o ktorých rozhoduje príslušný policajný orgán, správny orgán alebo súd so sídlom v SR.

Rozšírený územný rozsah pri trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody pri poistných udalostiach týkajúcich sa poisteného motorového vozidla alebo klienta ako vodiča: aj tie poistné udalosti, o ktorých je príslušný rozhodnúť policajný orgán, správny orgán alebo súd v zahraničí.

Čakacia doba je 3 mesiace od začiatku poistenia (z udalostí, ktoré vznikli v priebehu čakacej doby a ktoré by inak boli poistnými udalosťami, nevzniká poisťovni povinnosť poskytnúť poistné plnenie; čakacia doba sa nevzťahuje na poistné udalosti vo veci náhrady škody, trestného, priestupkového a správneho práva a poskytovanie právneho poradenstva).

Poistenie právnej ochrany pre fyzické osoby je určené pre:
1. fyzické osoby – nepodnikateľov
2. fyzické osoby – podnikateľov (SZČO), ale iba na ochranu v prípadoch, ktoré súvisia s ich súkromným životom.

Na výber máte 3 možnosti poistenia právnej ochrany:

 1. Poistenie právnej ochrany BASIC
 2. Poistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ
 3. Poistenie právnej ochrany PERFEKT (BASIC + AUTO a VODIČ)

Poistenie BASIC a PERFECT je možné dojednať s rozšíreným krytím pre rodinu.

1. Poistenie právnej ochrany BASIC

Predmetom poistenia je právna ochrana v bežnom súkromnom živote, v prípadoch súvisiacich s hnuteľným a nehnuteľným majetkom poistenej osoby patriacom do jej výlučného vlastníctva, do podielového spoluvlastníctva poistených osôb alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v oblastiach, ktoré nesúvisia s jej podnikaním alebo inou zárobkovou činnosťou.

Poisťovňa zabezpečuje ochranu práv poistených osôb v nasledovných oblastiach:
náhrada škody, trestné, priestupkové a správne právo, záväzkové (zmluvné) právo, poistné právo, nájomné právo, vlastnícke právo, susedské právo, pracovné právo, diskriminácia.

Pre lepšie pochopenie uvádzame niekoľko príkladov a situácií, ktoré prináša bežný život.

Máte možnosť poistiť seba alebo aj celú vašu rodinu na jednej poistnej zmluve (rozšírené krytie rodina sa vzťahuje na manžela/manželku, ak s ním žije v spoločnej domácnosti; druha/družku, ak s ním žije v spoločnej domácnosti a je uvedený v poistnej zmluve; deti do 26 rokov, ak žijú v spoločnej domácnosti, sú slobodné a nevykonávajú pravidelnú zárobkovú činnosť; osoby v pestúnskej alebo opatrovníckej starostlivosti).

Sadzobník BASIC: ročné poistné štvrťročná splátka poistného
1. Osoba uvedená v poistnej zmluve 65 € 18 €
2. Rozšírené krytie rodina 95 € 26 €

2. Poistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ

Predmetom poistenia je právna ochrana a presadzovanie oprávnených záujmov:
 • a) poistenej osoby v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla, ktorého EČV je uvedené v poistnej zmluve (akýkoľvek vodič v poistenom vozidle) a
 • b) poistenej osoby ako vodiča pri vedení akéhokoľvek motorového vozidla v trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody (poistený ako vodič v akomkoľvek vozidle).

Poisťovňa zabezpečuje ochranu práv poistených osôb v nasledovných oblastiach: náhrada škody, trestné, priestupkové a správne právo, záväzkové (zmluvné) právo, poistné právo.

Pre lepšie pochopenie uvádzame niekoľko príkladov a situácií, ktoré prináša bežný život.

Sadzobník AUTO a VODIČ: ročné poistné štvrťročná splátka poistného
Pre jedno poistené vozidlo 50 € 14 €

3. Poistenie právnej ochrany PERFEKT (BASIC + AUTO a VODIČ)

Predmetom poistenia je právna ochrana v bežnom súkromnom živote:
 • a) v prípadoch súvisiacich s hnuteľným a nehnuteľným majetkom poistenej osoby patriacom do jej výlučného vlastníctva, do podielového spoluvlastníctva poistených osôb alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v oblastiach, ktoré nesúvisia s jej podnikaním alebo inou zárobkovou činnosťou
 • b) v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením MV, ktorého vlastníkom alebo leasingovým nájomcom je poistená osoba (akýkoľvek vodič v motorovom vozidle, ktorého vlastníkom alebo leasingovým nájomcom je poistená osoba)
 • c) v trestnom, priestupkovom, správnom práve a pri náhrade škody v prípadoch, v ktorých poistená osoba vystupuje ako vodič pri vedení akéhokoľvek motorového vozidla (poistená osoba ako vodič v akomkoľvek vozidle)

Poisťovňa zabezpečuje ochranu práv poistených osôb v nasledovných oblastiach: náhrada škody, trestné, priestupkové a správne právo, záväzkové (zmluvné) právo, poistné právo, nájomné právo, vlastnícke právo, susedské právo, pracovné právo, diskriminácia.

Získajte nasledujúce benefity:
 1. pri poistení právnej ochrany PERFEKT získa poistená osoba benefit vo forme rozšíreného poistného krytia na všetky motorové vozidlá, ktoré sú v jej vlastníctve alebo v nájme, za predpokladu, že sú využívané výlučne na súkromné účely.
 2. pri poistení právnej ochrany PERFEKT s rozšíreným krytím rodina, sú poistené všetky vozidlá, ktoré sú vo vlastníctve alebo nájme poisteného a jeho rodiny.
Sadzobník PERFEKT: ročné poistné štvrťročná splátka poistného
1. Osoba uvedená v poistnej zmluve 95 € 26 €
2. Rozšírené krytie rodina 140 € 38 €

SSL