Poistenie prepravy

Ponúkame Vám poistenie prepravy zásielok do a zo zahraničia (poistenie medzinárodnej prepravy) a poistenie prepravy zásielok v rámci SR.

Poistenie prepravy zásielok do a zo zahraničia (poistenie medzinárodnej prepravy)

Poistenie je určené všetkým spoločnostiam, ktoré si svoje zásielky prepravujú vlastným motorovým vozidlom alebo si ich nechávajú prepraviť do zahraničia a zo zahraničia.

Predmet poistenia:
 • tovar, ktorý je prepravovaný všetkými druhmi dopravných prostriedkov do a z celého sveta (cestná, železničná, letecká, námorná, riečna a kombinovaná preprava)
 • pod tovarom sa rozumie akýkoľvek predmet, ku ktorému môže poistený preukázať vlastnícky vzťah
Rozsah poistenia:
 • poistenie proti všetkým rizikám (all risk) - vzťahuje sa na poškodenie, zničenie, stratu, odcudzenie a lúpež zásielky, za súčasnej platnosti výluk z poistenia
 • poistenie s obmedzeným poistným krytím - vzťahuje sa na poškodenie, zničenie alebo stratu zásielky spôsobenú:
  • živelnou udalosťou
  • nehodou dopravného prostriedku
Výhody poistenia prepravy zásielok:
 • dopravca a zasielateľ nezodpovedajú za všetky riziká, ktoré zásielke hrozia, napr. dopravca nezodpovedá za poškodenie, zničenie tovaru v dôsledku živelnej udalosti a v dôsledku okolností, ktoré dopravca nemohol odvrátiť. Bez poistenia prepravy zásielok sa môže stať, že vzniknutá škoda na zásielke nebude majiteľovi nahradená.
 • zodpovednosť dopravcu a zasielateľa je obmedzená do výšky, ktorá často pokryje len zlomok hodnoty tovaru, poistenie prepravy zásielok kryje škody v plnej výške hodnoty tovaru
 • tovar je chránený nepretržite v priebehu celej prepravy, od miesta odoslania do miesta určenia, i počas jeho prekladania a skladovania
Produkty:
 • jednorazové poistenie prepravy zásielky - dojednáva sa na konkrétny tovar a poistná ochrana trvá počas prepravy z miesta odoslania do miesta určenia
 • hromadná poistná zmluva - v prípade pravidelnej prepravy tovaru je časovo aj finančne najvýhodnejšia, hromadná zmluva stanovuje rámcové podmienky poistenia a poistná ochrana sa následne vzťahuje na všetky zásielky prihlásené do poistenia

Poistenie prepravy zásielok v rámci SR

Poistenie je určené všetkým spoločnostiam, ktoré si svoje zásielky prepravujú vlastným motorovým vozidlom alebo alebo si ich nechávajú prepraviť v rámci územia SR.

Predmet poistenia:
 • tovar, ktorý je prepravovaný v rámci SR
 • pod tovarom sa rozumie akýkoľvek predmet, ku ktorému môže poistený preukázať vlastnícky vzťah
Rozsah poistenia:
 • poistenie so základným rozsahom krytia - vzťahuje sa na prípady poškodenia, zničenia alebo straty zásielky spôsobenej živelnou udalosťou alebo nehodou dopravného prostriedku
 • poskytujeme možnosť pripoistenia:
  • poškodenia alebo zničenia tovaru pri nakládke, prekládke a vykládke
  • odcudzenia tovaru a lúpeže
  • poškodenia tovaru v dôsledku poruchy chladiaceho zariadenia
Produkty:
 • jednorazové poistenie prepravy zásielky - dojednáva sa na konkrétny tovar a poistná ochrana trvá počas prepravy z miesta odoslania do miesta určenia
 • celoročné poistenie - je určené pre firmy, ktoré si pravidelne prepravujú tovar a pracovné zariadenia vlastnými motorovými vozidlami po Slovensku a susedných krajinách. Dojednáva sa na konkrétne motorové vozidlo a tovar, ktorý je v ňom prevážaný, je krytý po dobu 12 mesiacov

V prípade záujmu o toto poistenia nás kontaktujte emailom na info@poistim.sk a uveďte odkiaľ ste (mesto). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistenie prepravy zásielok sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL