Poistenie strojov a elektroniky

Pri bežnej prevádzke strojov a zariadení môže okrem bežných škôd, ktoré ich ohrozujú z „vonkajšieho prostredia“ ako živelná udalosť či odcudzenie prísť aj iným škodám, ktoré môžu ohroziť plynulosť prevádzky. Skrat zariadenia, konštrukčná chyba či nepozorná obsluha stroja môžu spôsobiť nemalé škody. Poistite si preto zariadenie aj proti týmto rizikám, ochránite tým svoje investície do zariadenia!

Poistiť možno všetky typy zariadení slúžiace na elektrický alebo mechanický pohon ako počítače, zdravotnícka a laboratórna technika, meracie a diagnostické prístroje, rôzne typy strojov slúžiace v oblasti priemyslu, obchodu či stroje slúžiace na prevádzku budov a hál.

Proti akým rizikám sú stroje a elektronické zariadenia poistené?

All-riskové poistenie

All-riskové poistenie – poistenie proti všetkým rizikám – Vám kryje akékoľvek poškodenie alebo zničenie stroja či zariadenia akoukoľvek udalosťou, s výnimkou presne uvedených výluk (ako napr. úmyselné poškodenie poisteným, vojna, živelné riziká).

Ohraničené krytie

Ohraničené krytie zahŕňa najčastejšie príčiny škôd, ktoré ohrozujú stroje a elektronické zariadenia.

Ohraničené krytie – stroje:

 • chyba konštrukcie, chyba materiálu, výrobná chyba, zlé spracovanie, dielenská chyba
 • prepätie, indukcia, skrat
 • zlyhanie meracích a regulačných prístrojov
 • pretlak pary, plynu alebo kvapaliny, podtlak
 • nedostatok vody v kotle
 • nevyváženosť alebo roztrhnutie odstredivou silou
 • mráz a plávajúci ľad

Ohraničené krytie – elektronické zariadenia:

 • chyba konštrukcie, chyba materiálu, výrobná chyba, zlé spracovanie, dielenská chyba
 • prepätie, indukcia, skrat

Rôzne možnosti pripoistenia:

 • poistenie základov elektronického zariadenia alebo stroja
 • náklady na odstraňovanie trosiek po poistnej udalosti
 • náklady na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu v dňoch pracovného pokoja
 • náklady na zrýchlenú dopravu náhradných dielov
 • poistenie okolitého majetku

V prípade záujmu o poistenie strojov (lom stroja) a/alebo poistenia elektroniky nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na info@poistim.sk a uveďte odkiaľ ste (mesto). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistenie lomu stroja a poistenie elektronických zariadení sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL