Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Zodpovednost za škodu podnikateľov

Poistenie zodpovednosti podnikateľov je určené pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov.

Aj pri maximálnej opatrnosti sa to často stáva. Spoločnosť alebo jej zamestnanci pri vykonávaní podnikateľskej činnosti neúmyselne spôsobia škodu tretej osobe, za ktorú zodpovedá poškodenému samotná spoločnosť. Takéto situácie sa väčšinou nedajú predvídať a poistenie je tým najlepším prostriedkom, ako sa vyhnúť následným problémom. Tým skôr, že rastúca právna ochrana poškodeného umožňuje vymáhať veľmi vysoké sumy a podstatne zvyšuje význam poistenia zodpovednosti.
 

Poisťovne ponúkajú široký rozsah krytia:

 • škôd na zdraví alebo živote tretích osôb,
 • škôd na majetku spôsobených poškodením, zničením alebo stratou veci,
 • iných majetkových škôd súvisiacich s vyššie uvedenými škodami

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti, štatutárnych orgánov a ďalšími manažérmi
 

Každý člen štatutárneho orgánu spoločnosti ručí celým svojím majetkom spoločnosti, jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám za porušenie povinností stanovených zákonom.

Členovia štatutárnych a ďalších orgánov každej obchodnej spoločnosti ručia za výkon svojej funkcie neobmedzene. Nárok na náhradu škody, prípadne žalobu môže podať obchodný partner, veriteľ, banka, ale i spoločník, akcionár, či samotná spoločnosť, prípadne tretia osoba, ktorí majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti.
 

Poistené je:

 • riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti
 • náhrada škody a nákladov, za ktoré poistená osoba právne zodpovedá, a ktoré je povinná uhradiť poškodenému
 • náklady právneho zastúpenia (náklady obhajoby a mimosúdneho konania, súdne trovy)
 • ďalšie možnosti rozšírenia poistenia

Poistenie zodpovednosti IT firiem (za škodu pri poskytovaní IT služieb)
 

Existuje množstvo príčin, ktoré môžu viesť k masívnym škodám klientov spoločností poskytujúcich služby v oblasti IT (napr. chyba softvéru, výpadok siete, zlyhanie systému atd.)
 

Poistenie je určené pre:

 • veľké medzinárodné spoločnosti
 • malých živnostníkov
   

Poistené je:

 • široké spektrum služieb, ktoré môžu IT spoločnosti poskytovať – od vývoja a predaja softvéru, hardvéru, cez spracovanie dát, systémovú analýzu, poskytovanie internetových služieb až po poradenstvo a školenia v oblasti IT
 • poisťovňa hradí za poisteného škody spôsobené v dôsledku porušenia povinností poisteného pri výkone poistenej profesie, pričom škodou môže byť finančná ujma, škoda na zdraví a/alebo škoda na majetku. Súčasťou krytia sú aj náklady konania v prípade, že poistenému vzniknú náklady v súdnom, správnom alebo administratívnom konaní o náhrade škody
 • možno dojednať aj rôzne rozšírenia ako napríklad krytie škôd v dôsledku neúmyselného porušenia práv duševného vlastníctva alebo nákladov na obnovu alebo nahradenie dokumentov a/alebo počítačových záznamov