Poistenie zodpovednosti zamestnancov

Bojíte sa, že svojmu zamestnávateľovi spôsobíte škodu?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania kryje nárok zamestnávateľa na náhradu škody, ktorú mu zamestnanec spôsobil pri výkone povolania neúmyselným porušením pracovných povinností.

Online poistenie zodpovednosti zamestnanca od Allianz - Slovenská poisťovňa

Uzavrite jednoducho a pohodlne poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca v Allianz - Slovenskej poisťovni cez internet, okamžitá platnosť s možnosťou online platby cez internetbanking.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh (výkone povolania) sa vzťahuje na:

  • pracovníkov, ktorí sú v pracovnom pomere alebo podobnom pomere u právnických osôb alebo podnikajúcich fyzických osôb so sídlom v SR, alebo na základe dohody o pracovnej činnosti podľa Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu upravujúceho pracovnoprávne vzťahy.
  • všetkých zamestnancov
  • štátni zamestnanci majú rovnaké podmienky poistenia, pričom si môžu určiť výšku poistnej sumy bez ohľadu na výšku príjmu
  • zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním v čase trvania poistenia, pokiaľ táto jeho zodpovednosť vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu upravujúceho pracovnoprávne vzťahy.

Pri vzniku poistnej udalosti poisťovňa uhradí za poisteného sumu, ktorú je poistený povinný zamestnávateľovi uhradiť, plnenie je obmedzené výškou štvornásobku priemerného hrubého zárobku, resp. výškou dojednanej poistnej sumy. Poistenie sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky, resp. na územie celej Európy.

Výška poistného je závislá od rizikovej skupiny, do ktorej patrí zamestnanec podľa druhu vykonávanej činnosti.

V súčasnosti toto poistenie sprostredkujeme len v našich kanceláriách, avšak v prípade, že ste náš klient a máte u nás už dojednané iné poistenie, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na info@poistim.sk, obratom si vyžiadame potrebné údaje a vypracujeme Vám ponuku poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.


SSL