Profesijná zodpovednosť

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu umožňuje účinné a rýchle uspokojenie nárokov na náhradu škody, ktorá vyplýva zo zvýšeného rizika niektorých činností. Pre viaceré z týchto činností ukladá priamo zákon povinnosť uzatvoriť poistenie pred začiatkom činnosti, resp. pred zápisom do príslušného registra. Takéto činnosti môže poistený vykonávať len na základe zvláštneho oprávnenia.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej činnosti vykonávanej podľa príslušných právnych predpisov. Z tohto poistenia má poistený právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú inému na ušlom zisku.

Ponúkame Vám tieto druhy poistenia profesijnej zodpovednosti:

 • poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti komerčného právnika, exekútora, správcu konkurznej podstaty, daňového poradcu, geodeta a kartografa,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní účtovného poradenstva a vedení účtovníctva,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone advokátskej, auditorskej, projektovej, notárskej, veterinárnej činnosti,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone strážnej služby,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia, činnosti zasielateľa, rybárskej stráže, poisťovacieho makléra, dražobníka
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy tovaru,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla,
 • poistenie zodpovednosti za colný dlh,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom,
 • poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu práva poľovníctva,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou manažérov, členov predstavenstva, výkonných riaditeľov alebo iného štatutárneho orgánu.

Ak máte záujem o uzatvorenie poistenia profesijnej zodpovednosti, konkretizujte a pošlite nám Vašu požiadavku prostredníctvom e-mailu na info@poistim.sk, uveďte odkiaľ ste (mesto). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistenie profesijnej zodpovednosti sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL