Spoluúčasť a asistenčné služby v havarijnom poistení

Ak sa havarijné poistenie uzatvára so spoluúčasťou, jej výška je uvedená v poistnej zmluve. Dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Dohodnutá výška spoluúčasti sa vždy odpočítava z poistného plnenia. Pri poistnej udalosti, pri ktorej je výška škody nižšia ako dohodnutá spoluúčasť, poisťovňa poistné plnenie neposkytuje.

Poisťovne dnes ponúkajú rôzne výšky spoluúčasti, klient si tak môže zvoliť napr. spoluúčasť 5% min. 150 € / 165,97 € (165 €/166 €), 5% min. 66,39 €, 5% min. 99,58 €, alebo 2% min. 66,39 € (66 €), pevná spoluúčasť napr. 99 €, 165 €, 199 €, prípadne poistenie bez spoluúčasti. Možno si zvoliť i vyššie spoluúčasti, napr. 10% min. 331,94 € (330 €) a vyššie. Platí, čím vyššiu výšku spoluúčasti si klient v havarijnej poistke zvolí, o to menej za poistku zaplatí. Netreba však zabúdať, že v prípade menších škôd nebudete mať nárok na poistné plnenie (keďže škoda je menšia ako dojednaná spoluúčasť), resp. v prípade vyššej spoluúčasti sa budete viac podieľať na poistnej udalosti a o to menšie poistné plnenie mu bude vyplatené.

Napr. pri škode 4 500 € pri havarijnom poistení s 5% spoluúčasťou min. 165 €, poisťovňa vyplatí poistné plnenie vo výške 4275 €.

Novinkou je poistenie s franšízou, pričom franšíza je suma, do ktorej výšky sa poistné plnenie neposkytuje, avšak ak je škoda vyššia ako franšíza, poisťovňa preplatí škodu v plnej výške (napr. pri franšíze 150 € , pri škode 200 € poisťovňa preplatí celých 200 €).

K havarijnému poisteniu možno dojednať podľa možností rôzne druhy pripoistení ako napr. pripoistenie čelného skla (skiel), úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom, pripoistenie batožiny, pripoistenie náhradného vozidla a pod. Jednotlivé pripoistenia môžu byť so spoluúčasťou alebo bez spoluúčasti v zmysle poistných podmienok konkrétnej poisťovne. Novinkou je možnosť pripoistenia úmyselného požiaru.

Dôležitou súčasťou havarijného poistenia sú poskytované asistenčné služby, každá poisťovňa ich poskytuje v určitom rozsahu.

Asistenčné služby sa vzťahujú zvyčajne na poskytnutie pomoci v prípade nehody, poruchy, vandalizmu, krádeže vozidla, defektu, zámene alebo nedostatku paliva, uzamknutí kľúčov a pod. V prípade dopravnej nehody majú poistené osoby nárok na zabezpečenie a úhradu nákladov súvisiacich s príjazdom cestnej služby, opravou vozidla na mieste, odtiahnutím vozidla do najbližšieho servisu, náhradnú dopravu vodiča alebo poisteného, ubytovanie, uschovanie vozidla po dobu a za cenu (do limitu) určenú v poistných podmienkach.

Rozsah a limity poskytovaných asistenčných služieb sú stanovené príslušnými poistnými podmienkami konkrétneho havarijného poistenia.

Asistenčné služby sú zabezpečené zmluvnou spoločnosťou poisťovne. Poistený v čase dopravnej nehody alebo poruchy vozidla môže formou nepretržitej telefónnej služby požiadať o poskytnutie asistenčnej služby.


SSL