Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Stavebno-montážne poistenie

Pri realizácii projektov ako sú stavby, konštrukcie a montáže technologických zariadení aj napriek opatrnosti dochádza často ku škodám a nehodám.

Vznikajú dodatočné neplánované náklady, komplikácie a presúvanie termínov, musia sa urýchlene hľadať náhradné finančné prostriedky na zaplatenie nutných opráv. Uzatvorenie stavebno-montážneho poistenia, znamená vyhnutie sa dodatočným komplikáciám pri budovaní diela a zároveň ochrana investície.
 

Poistenie je určené pre:

  • investora
  • hlavného dodávateľa
  • subdodávateľov

Všetky tieto subjekty podieľajúce sa na realizácií stavby alebo montáže môžu prísť pri škode o nemalé finančné prostriedky alebo svojou činnosťou môžu spôsobiť škodu inému.
 

Čo všetko je možné poistiť?

Poistené je samotné budované stavebné dielo (vrátane stavebného materiálu) alebo montáž. Nezáleží pri tom, či sa jedná o stavbu na zelenej lúke, dostavbu alebo rekonštrukciu či technické vylepšenie existujúcich technológií. Okrem stavby alebo montáže je možné poistenie rozšíriť o poistenie strojov a zariadení využívaných na stavenisku alebo napríklad o poistenie materiálu počas prepravy na stavenisko.
 

Proti akým rizikám je stavba alebo montáž poistená?

Poistenie kryje živelné riziká ako napr. záplava, zosuv pôdy, požiar, výbuch a iné, krádež a vandalizmus, nepozornosť zamestnancov pri práci, nešikovnosť na stavenisku, pád lešenia a iných predmetov, náraz pracovného stroja do poistenej veci a iné.
 

Možnosti pripoistenia:

  • škody počas záručnej doby (chybne vykonaná práca počas výstavby a/alebo škody spôsobené pri odstraňovaní nedorobkov)
  • škody spôsobené na majetku alebo zdraví iných osôb (poistenie zodpovednosti za škodu)
  • náklady na odpratanie trosiek, ktoré je potrebné odstrániť po poistnej udalosti
  • náklady na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu v dňoch pracovného pokoja
  • náklady na zrýchlenú dopravu náhradných dielov
  • poistenie okolitého majetku
  • a iné