Poistenie úrazu a zodpovednosti

Exkluzívna novinka!

V každodennom živote sa stretávame s rizikom väčších alebo menších úrazov, ktoré svojimi následkami môžu skomplikovať život. Na Slovensku sa stane takmer 500 000 úrazov ročne, z toho asi 50 000 s trvalými následkami. Doma, v práci, pri športovaní, na dovolenke alebo na obyčajnej prechádzke... Až 36% úrazov detí sa stáva v domácom prostredí, 23% na športoviskách, 21% na ceste, až 17% v škole. 42% úrazov dospelých sa stáva v domácom prostredí! Štvrtina úrazov si vyžaduje ošetrenie lekárom a mnohé z nich aj hospitalizáciu alebo domácu liečbu na PN-ke. Vážny úraz s rozsiahlymi následkami môže znamenať stratu príijmu a náklady súvisiace s novou situáciou a potrebami, ktoré môžu dosahovať závratnú výšku. Častokrát sa stáva, že v situácii kedy Vám vznikne úraz, zároveň spôsobíte škodu niekomu ďalšiemu (ako chodec spôsobíte autonehodu, zodpovedáte za škodu na vozidle, ďalšom majetku či zdraví účastníkov nehody; úrazy na lyžiarskych zjazdovkách). Náklady na horskú službu? Potreba blízkeho pri nešťastí v zahraničí?

Územná platnosť poistenia: celý svet s výnimkou poistenia liečebných nákladov, kde je územná platnosť pre plnenie liečebných nákladov celý svet mimo Slovenskej republiky (krajiny, kde si občan platí zdravotné poistenie). Horská služba a zachraňovacie náklady sú kryté na celom svete, vrátane Slovenskej republiky.

Celkovo môže byť spolu na jednej zmluve poistených až päť osôb (dve dospelé a tri deti), v prípade 2 a viac poistených osôb zľava z celkového ročného poistného (15% - 30%). Minimálne lehotné (mesačné, štvrťročné, polročné, ročné) poistné je 20 €. Poistné je možné platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne.

Možné riziká – povolená akákoľvek min. dvoj-kombinácia (s výnimkou kombinácie 4.-5.):

 • 1. Trvalé následky s progresiou 400%: PS 10 000 € - 100 000 €
 • 2. Smrť následkom úrazu: PS 10 000 € - 100 000 €
 • 3. Denné odškodné po úraze a počas dlhodobej PN v dôsledku úrazu: 10 € resp. 30 € / deň
 • 4. Liečebné a zachraňovacie náklady s asistenciou
 • 5. Zodpovednosť za škodu

1. Trvalé následky s progresiou 400%

Poisťovňa vyplatí klientovi príslušný percentuálny podiel z poistnej sumy, do 35% bude vyplatené príslušné percento rozsahu TN; od 36% do 50% bude vyplatený dvojnásobok príslušného percenta rozsahu TN s progresiou 400%; od 51% do 100% bude vyplatený štvornásobok príslušného percenta rozsahu TN s progresiou 400%.

PS každých 10 000 €: 30 € ročne (15 € polročne, 7,50 € štvrťročne)

Bonus:

 • Rehabilitačné náklady a náklady na kozmetické operácie
 • Okamžité poistné plnenie
 • Doživotná mesačná invalidná renta (v prípade, že má klient dojednané TN s progresiou 400% s poistnou sumou 100 000 €)

2. Smrť následkom úrazu

Vyplatením poistného plnenia dochádza k zániku všetkých ostatných poistných rizík pre danú poistenú osobu.

PS každých 10 000 €: 19 € ročne (9,50 € polročne, 4,75 € štvrťročne)

3. Denné odškodné po úraze a počas dlhodobej PN v dôsledku úrazu

Poistné plnenie bude vyplatené za dobu liečenia ak je doba liečenia úrazu min. 7 dní, a to už od prvého dňa liečenia úrazu. Max. doba výplaty denného odškodného po úraze a počas dlhodobej PN je 365 dní odo dňa vzniku úrazu.

PS 10 €/deň: 50 € ročne (25 € polročne, 12,50 € štvrťročne)

PS 30 €/deň: 150 € ročne (75 € polročne, 37,50 štvrťročne)

4. Liečebné a zachraňovacie náklady s asistenciou

Repatriácia a transporty, tlmočenie, doprava pre spolucestujúcu sprevádzajúcu osobu, ubytovanie spolucestujúcej sprevádzajúcej osoby, doprava návštevy poisteného blízkou osobou (reálne náklady do limitu LN), ubytovanie návštevy poisteného blízkou osobou (100 €/noc, max. 10 nocí), horská služba a zachraňovacie náklady (10 000 €), predcestovná asistencia, cestovná asistencia, lekárska asistencia.

Limit poistného plnenia: 50 000 €

Toto poistenie poskytuje klientom poistnú ochranu s celosvetovou územnou platnosťou s vylúčením SR, krajiny trvalého pobytu poisteného, krajiny, ktorej je poistený občanom a krajiny, v ktorej si poistený platí zdravotné poistenie. Výnimkou je krytie zachraňovacích nákladov v súvislosti so zásahom horskej služby, ktoré budú klientovi uhradené aj v prípade poistnej udalosti na Slovensku, v rozsahu VPP.

Ročné poistné: 28 € (14 € polročne, 7 € štvrťročne)

5. Zodpovednosť za škodu

Nárok poškodeného voči poistenému na náhradu škody vzniknutej na zdraví alebo usmrtením, či poškodením, zničením alebo stratou veci (neúmyselné škody).

Predmetom poistenia je zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú tretej osobe:

 • činnosťou v bežnom živote
 • obvyklým príslušenstvom v domácnosti
 • vyplývajúcu z vlastníctva domu alebo bytu
 • v súvislosti s vedením domácnosti
 • psom evidovaným na obecnom úrade, ktorého majiteľom je poistený, s výnimkou bojových plemien
 • v súvislosti s výkon športu
 • vyplývajúcu z vlastníctva a používania bicyklov
 • v súvislosti s legálnou držbou a používaním strelných zbraní, s výnimkou výkonu práva poľovníctva
 • v súvislosti s vlastníctvom alebo chovom domácich a úžitkových hospodárskych zvierat

Poistná suma: 200 000 €

Ročné poistné: 24 € (12 € polročne, 6 € štvrťročne)

Vplyv na poistné má (prirážky k poistnému):

- zaradenie osoby do rizikovej skupiny podľa povolania (artista, baník, člen horskej služby, člen jednotky rýchleho nasadenia polície alebo vojska, člen ochrannej alebo bezpečnostnej zložky, hasič, horolezec, kaskadér, krotiteľ zveri, požiarnik, pracovník pracujúci s výbušninami, pyrotechnik, tunelár, testovací jazdec, vojak pracujúci mimo admministratívy)

- zaradenie osoby podľa športov a záujmových činností

Nepoistiteľné osoby:

a) osoby závislé na alkohole alebo iných omamných a psychotropných látkach

b) osoby s ťažkými nervovými a psychickými ochoreniami, osobami s Parkinsonovou chorobou, osoby s Alzheimerovou chorobou alebo osoby s ochorením skleróza multiplex

c) osoby s čiastočným alebo úplným ochrnutím horných alebo dolných končatín, osoby po detskej mozgovej obrne, osoby s nádorovým alebo metastatickým postihnutím kostí, osoby s osteoporózou II. a vyššieho stupňa, osoby s degeneratívnym ochorením chrbtice, členkových, kolenných alebo bedrových kĺbov II. a vyššieho stupňa a osoby s ochorením kostrového svalstva

d) osoby s endoprotézou bedrového alebo kolenného kĺbu

e) osobe s diagnostikovaným ochorením diabates mellitus s predpísanou inzulínovou liečbou

f) osoby HIV-pozitívne

g) osoby trvale práceneschopné.

V prípade záujmu o poistenie úrazu a zodpovednosti nás kontaktujte e-mailom na info@poistim.sk, uveďte odkiaľ ste, resp. kde sa zdržiavate (mesto). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistenie úrazu a zodpovednosti sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL