Obchodné podmienky spoločnosti Merkury Broker s.r.o.

1. Informácie o sprostredkovateľovi poistenia

MERKURY BROKER, s.r.o., so sídlom Letná 40, 040 01 Košice, IČO: 36 328 910, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 17621/V, vykonáva činnosť ako samostatný finančný agent (ďalej len „SFA“) v sektore poistenia a zaistenia na základe rozhodnutia Národnej Banky Slovenska, spoločnosť je zapísaná v podregistri poistenia alebo zaistenia Registra NBS pod registračným číslom 25227.

MERKURY BROKER, s.r.o vykonáva sprostredkovateľskú činnosť na základe zmluvy s viacerými poisťovňami, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu. SFA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach žiadnej poisťovne. Žiadna spolupracujúca poisťovňa ani osoba, ktorá poisťovňu ovláda, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach SFA.

MERKURY BROKER, s.r.o. poskytuje záujemcovi o poistenie komplexné služby v oblasti poistenia - zhodnotenie, optimalizácia, návrh, dojednanie/uzatvorenie, správa poistenia atď. (ďalej len „služby“), pričom záujemcovi o poistenie umožňuje uzatvoriť poistenie (vybrané druhy poistenia) online prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov poistenia (obchodníkov, spolupracovníkov).

Komunikačným jazykom spoločnosti MERKURY BROKER, s.r.o. (ďalej len „sprostredkovateľ poistenia“) je slovenský jazyk. Záujemca o poistenie za služby neplatí sprostredkovateľovi poistenia žiadny poplatok, poistné v zmysle návrhu poistnej zmluvy (poistnej zmluvy) a/alebo príslušných poistných podmienok platí priamo na účet poisťovateľa (konkrétnej poisťovne). Sprostredkovateľ poistenia prijíma od poisťovní za finančné sprostredkovanie peňažné plnenia vo forme provízií v zmysle odmeňovacieho systému jednotlivej poisťovne a môže prijímať aj nepeňažné plnenia vo forme reklamných predmetov a výhier v produkčných súťažiach. Na žiadosť záujemcu o poistenie je sprostredkovateľ poistenia povinný informovať ho o výške finančnej odmeny.

Výkon dohľadu nad činnosťou sprostredkovateľa poistenia vykonáva Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

2. Definícia pojmov

Poisťovateľ - je spoločnosť, poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa osobitného predpisu a s ktorou záujemca o poistenie uzatvára návrh poistnej zmluvy (poistnú zmluvu).

Záujemca o poistenie – je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem využiť a/alebo využije služby sprostredkovateľa poistenia.

Webová stránka sprostredkovateľa poistenia – je webová, internetová stránka, ktorej kontaktné údaje obsahujú ako prevádzkovateľa spoločnosť MERKURY BROKER, s.r.o. (napr. www.najvyhodnejsiepoistenie.sk, www.poistim.sk).

3. Dojednávanie poistenia, aktuálnosť sadzieb

Uzatvorenie poistnej zmluvy sa riadi zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej Únie a SR, poistnými podmienkami daného poisťovateľa, ktorého poistný produkt si záujemca o poistenie vybral, ako aj týmito Obchodnými podmienkami.

V prípade, že v návrhu poistnej zmluvy alebo v poistnej zmluve je z akýchkoľvek dôvodov uvedená nesprávna sadzba, sprostredkovateľ poistenia si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti klienta informovať a žiadať o úpravu poistnej sadzby na správnu hodnotu podľa sadzobníka poisťovateľa; v prípade, že klient nesúhlasí s úpravou sadzby, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovateľ bude postupovať v súlade s právnymi predpismi SR a poistnými podmienkami. Sprostredkovateľ poistenia neručí za zmeny sadzieb, poistných podmienok alebo rozsahu krytia, o ktorých ju partnerské poisťovne včas neinformovali, taktiež nenesie zodpovednosť za rozsah poistných plnení a poskytovaných asistenčných služieb.

4. Platba poistného

Platby za poistné produkty (poistné) platí záujemca o poistenie výlučne na účet príslušného zmluvného poisťovateľa v zmysle návrhu poistnej zmluvy. Sprostredkovateľ poistenia neprijíma (neinkasuje) poistné ani iné finančné prostriedky od záujemcu o poistenie. Sprostredkovateľ poistenia nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne záujemcovi o poistenie pri nedodržaní platobných podmienok.

5. Dojednávanie a platnosť zmluvy na diaľku

Záujemca o poistenie má možnosť dojednania zmluvy na diaľku. Záujemca obdrží návrh poistnej zmluvy (poistnú zmluvu) s ostatnými dokumentmi vo formáte pdf, takýto návrh poistnej zmluvy (poistná zmluva) je platný len okamihom zaplatenia (pripísania) poistného na účet príslušného poisťovateľa. Ak poistné nie je zaplatené do dátumu, ktorý je uvedený v návrhu poistnej zmluvy (poistnej zmluve), stáva sa návrh zmluvy (poistná zmluva) neplatným.

6. Pravdivosť poskytnutých informácií záujemcom o poistenie

Záujemca o poistenie prehlasuje, že údaje a informácie (o predmete poistenia, osobe poistníka, držiteľa a/alebo vlastníka vozidla/predmetu poistenia a iné), ktoré uviedol na webových stránkach sprostredkovateľa poistenia s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia.

Záujemca o poistenie vyhlasuje, že uvedený predmet poistenia nie je používaný na iné účely ako je účel, ktorý je uvedený v návrhu poistnej zmluvy.

Ak záujemca o poistenie uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škody, ktoré takýmto konaním sprostredkovateľovi poistenia alebo príslušnému poisťovateľovi vzniknú.

Ak v návrhu poistnej zmluvy nie sú splnené všetky podmienky pre uzatvorenie poistnej zmluvy, považuje sa takýto návrh poistnej zmluvy za neakceptovateľný pre uzatvorenie poistnej zmluvy.

7. Výpoveď poistenia a zrušenie žiadosti o poistenie

Záujemca o poistenie je oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do momentu zaplatenia poistného na účet poisťovateľa alebo podpísania poistnej zmluvy, a to telefonicky alebo e-mailom. Po dojednaní poistenia (zaplatení poistného alebo podpisu poistnej zmluvy) klient môže vypovedať poistnú zmluvu v súlade s poistnými podmienkami príslušného poisťovateľa a všeobecnými právnymi predpismi.

8. Spracovanie a ochrana osobných údajov

Využitím služieb sprostredkovateľa poistenia záujemca o poistenie súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sprostredkovateľom poistenia v súvislosti s poskytovaním služieb sprostredkovateľa poistenia.

Záujemca o poistenie súhlasí s poskytnutím osobných údajov poisťovateľovi, u ktorého uzatvoril Návrh poistnej zmluvy a v príslušných poistných podmienkach, zmluvných či iných dojednaniach poisťovateľom uvedeným subjektom za účelom správy poistnej zmluvy, likvidácie poistných udalostí, asistenčnej služby apod.

Záujemca svoj súhlas dáva na dobu neurčitú, pričom môže požiadať sprostredkovateľa poistenia o zrušenie súhlasu, resp. odstránenie časti alebo všetkých osobných údajov.

9. Obhliadka predmetu poistenia

V prípade, že sa vyžaduje obhliadka predmetu poistenia (napr. pri havarijnom poistení), záujemca o poistenie je povinný ju v súčinnosti so sprostredkovateľom poistenia alebo inou oprávnenou osobou vykonať, pričom záujemca o poistenie berie na vedomie, že poistenie nadobúda účinnosť až po vykonaní obhliadky predmetu poistenia, dovtedy nárok na poistné plnenie nevzniká (nie je poistením krytý).

10. Reklamácie, podávanie sťažnosti

Záujemca o poistenie môže podať sťažnosť na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa poistenia a to e-mailom na adresu: poistenie@merkurybroker.sk, alebo písomne na adresu sídla. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Sprostredkovateľ poistenia má povinnosť riešiť sťažnosť do 15 dní od doručenia sťažnosti a najneskôr do 30 dní od doručenia klientovi oznámiť výsledok sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže SFA túto lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

11. Odstúpenie od zmluvy, riešenie sporov

Možnosť odstúpenia od poistnej zmluvy zo strany poistníka je upravená v Občianskom zákonníku. V zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa má klient právo odstúpiť od poistnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy.

Sťažovateľ má možnosť domáhať sa svojich práv súdnou cestou alebo mimosúdne urovnať vzniknuté spory spôsobom v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov alebo zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

12. Záverečné ustanovenia

V zmysle § 35 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca o poistenie zaplatením poistného potvrdzuje, že akceptuje podmienky poistného produktu a že mu je zrozumiteľný limit plnenia a podmienky, za ktorých poistenie uzatvára. Bol oboznámený so všetkými dôležitými informáciami v súvislosti s uzatváranou poistnou zmluvou a prejavil vôľu takúto poistnú zmluvu uzavrieť. Zároveň odmieta uviesť svoje skúsenosti a znalosti týkajúce sa sprostredkovávaného poistenia a informácie o jeho finančnej situácii a trvá na uzatvorení poistnej zmluvy.

Záujemca o poistenie vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku podľa zákona č. 266/2005 Z. z. a 350/2005 Z. z.

Záujemca o poistenie súhlasí so zasielaním reklamných a marketingových informácii prostredníctvom e-mailov, SMS a tlačených materiálov. V prípade nesúhlasu môže záujemca o poistenie kedykoľvek svoj súhlas odvolať tak, že to oznámi sprostredkovateľovi poistenia.

Záujemca o poistenie zaslaním návrhu poistnej zmluvy potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Spoločnosť MERKURY BROKER, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na webovej stránke sprostredkovateľa poistenia.


SSL