Zabezpečenie vozidla proti krádeži

Motorové vozidlo musí byť zabezpečené proti krádeži predpísaným spôsobom požadovaným konkrétnou poisťovňou. Spôsob zabezpečenia motorového vozidla je stanovený na základe poisťovňou stanovených limitov poistných súm, ktoré sa medzi jednotlivými poisťovňami líšia, tak ako sa líši aj kombinácia požadovaných zabezpečovacích zariadení.

Vo všeobecnosti platí, že pri najnižšom limite poistnej sumy (tento sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí cca 16 600 € – 24 000 €, poisťovňa vyžaduje zabezpečenie vozidla aspoň jedným zabezpečovacím zariadením. Pri vyšších poistných sumách musí byť vozidlo zabezpečené dvoma a viac zabezpečovacími zariadeniami, pričom niektoré poisťovne umožňujú rôznu kombináciu zabezpečovacích zariadení, iné požadujú niektorú z predpísanej kombinácie zabezpečovacích zariadení. Čím vyššia poistná suma, tým vyšší stupeň zabezpečenia sa vyžaduje. V prípade, že dôjde k odcudzeniu (krádeži) motorového vozidla a vozidlo nemalo požadované zabezpečenie, poisťovňa má (vzhľadom na poistné podmienky) právo odmietnuť alebo znížiť poistné plnenie.

Konkrétne spôsoby zabezpečenia motorového vozidla vzhľadom na poistnú sumu stanovujú poistné podmienky príslušnej poisťovne. Ide o nasledovné zabezpečovacie zariadenia:

Imobilizér - zabezpečovacie zariadenie, ktoré v prípade neoprávnenej manipulácie s vozidlom zabráni jeho naštartovaniu tým, že blokuje funkcie nevyhnutné k naštartovaniu.

Autoalarm – elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, s meniacim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom, zabraňujúce krádeži motorového vozidla formou akustickej alebo svetelnej signalizácie alebo hlásiace na diaľku pokus o neoprávnený vstup do vozidla a zabraňujúce rozjazdu vozidla s blokovaním motora.

Mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou vozidla, ktoré blokuje riadenie alebo prevodové ústrojenstvo vozidla (napr. Construct, Mul-T-Lock, Defend-Lock a podobné homologizované zariadenia).

Satelitný vyhľadávací systém – zabezpečovacie zariadenie pre aktívnu lokalizáciu spolupracujúci s elektronickým zariadením pevne zabudovaným vo vozidle, ktoré po aktivácii je vo vysielacom režime s vyhľadávacím monitorovacím zariadením, ktoré úzko spolupracuje s dispečerským centrom (GPS, GP-Jack a pod.).


SSL