Zmena poisťovne, výpoveď poistnej zmluvy

Výpoveď PZP

Poistná zmluva poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zaniká doručením písomnej výpovede, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia, v súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Komu poistné obdobie trvá od 1. januára do 31. decembra, musí dať výpoveď najneskôr do 19. novembra. V tento deň však nestačí výpoveď poslať poštou, ale musí byť už doručená v poisťovni. Stiahnite si tlačivo výpovede, vyplňte a odošlite na adresu vašej poisťovne. Ak ste našim klientom, vytlačte si už pripravenú výpoveď PZP vo vašom klientskom konte.

Ak klient podá výpoveď, má možnosť poistenia v inej poisťovni, poprípade výpoveď stornovať. Ak túto výpoveď nepodá, ostáva v pôvodnej poisťovni ďalší rok. Novú zmluvu stačí uzatvoriť tesne pred skončením platnosti tej starej (vypovedanej) zmluvy. Môžete tak dať najprv výpoveď a až potom si vybrať novú poistku.

Neodkladajte výpoveď poistnej zmluvy na poslednú chvíľu!

Predaj vozidla, vyradenie z evidencie

Ak ste predali Vaše vozidlo, prepísali ho na nového majiteľa alebo vyradili z evidencie vozidiel, je potrebné požiadať poisťovňu o ukončenie Vašej poistnej zmluvy. Poistka zanikne k rozhodnému dňu, pričom poisťovňa vráti nespotrebované poistné za zvyšok obdobia (alikvótnu časť uhradeného poistného do ukončenia poistenia). Stiahnite si potrebné tlačivo, vyplňte a odošlite na adresu vašej poisťovne.

Nezaplatenie poistného

Na každé vozidlo musí byť uzatvorená zákonná poistka zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení (381/2001 Z.z.) účinná od 1.4.2015 ruší povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom, ak poistenie zodpovednosti zaniklo počas poistného obdobia pre neplatenie poistného.


SSL