Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti, štatutárnych orgánov a ďalšími manažérmi

Novelou Obchodného zákonníka z roku 2002 sa rozšírili zákonné povinnosti a zodpovednosti členov predstavenstva, dozornej rady a konateľov spoločností. Každý člen štatutárneho orgánu spoločnosti ručí celým svojím majetkom spoločnosti, jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám za porušenie povinností stanovených zákonom.

Členovia štatutárnych a ďalších orgánov každej obchodnej spoločnosti ručia za výkon svojej funkcie neobmedzene. Nárok na náhradu škody, prípadne žalobu môže podať obchodný partner, veriteľ, banka, ale i spoločník, akcionár, či samotná spoločnosť, prípadne tretia osoba, ktorí majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti.

Poistené je:

  • riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti
  • náhrada škody a nákladov, za ktoré poistená osoba právne zodpovedá, a ktoré je povinná uhradiť poškodenému
  • náklady právneho zastúpenia (náklady obhajoby a mimosúdneho konania, súdne trovy)
  • ďalšie možnosti rozšírenia poistenia

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov a ďalšími manažérmi, pošlite nám Vašu požiadavku prostredníctvom e-mailu na info@poistim.sk, uvedte odkiaľ ste (mesto), následne budú vyžiadané ďalšie potrebné informácie a dokumenty k vypracovaniu ponuky poistenia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že toto poistenie sprostredkúvame väčšinou osobne cez nášho sprostredkovateľa (kanceláriu) pôsobiaceho v príslušnom regióne.


SSL