Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Zodpovednosť za škodu

Každý z nás zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v bežnom, občianskom živote, v práci alebo pri výkone svojej profesie či podnikateľskej činnosti. Môže sa jednať o škody na živote a zdraví, na majetku či finančné škody.

Čo sa vám môže prihodiť?
Neopatrnosťou zhodíte v obchode drahý televízor, pri bicyklovaní poškodíte spätné zrkadlo na odparkovanom vozidle, pes pohryzie okoloidúceho človeka, pri lyžovaní poraníte iného lyžiara, zabudnete zastaviť kohútik a vytopíte suseda... Viac o občianskej zodpovednosti za škodu.


Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca

V práci ako zamestnanec zodpovedáte za škody spôsobené vášmu zamestnávateľovi. Na základe a v medziach zákona má zamestnávateľ právo na náhradu vami spôsobenej škody. Pokiaľ používate na služobné účely motorové vozidlo zamestnávateľa, uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu zamestnanca možno len odporučiť.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania kryje nárok zamestnávateľa na náhradu škody, ktorú mu zamestnanec spôsobil pri výkone povolania neúmyselným porušením pracovných povinností.
 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh sa vzťahuje na:

  • pracovníkov, ktorí sú v pracovnom pomere alebo podobnom pomere u právnických osôb alebo podnikajúcich fyzických osôb so sídlom v SR, alebo na základe dohody o pracovnej činnosti podľa Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu upravujúceho pracovnoprávne vzťahy.
  • všetkých zamestnancov
  • štátni zamestnanci majú rovnaké podmienky poistenia, pričom si môžu určiť výšku poistnej sumy bez ohľadu na výšku príjmu
  • zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním v čase trvania poistenia, pokiaľ táto jeho zodpovednosť vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu upravujúceho pracovnoprávne vzťahy.

Pri vzniku poistnej udalosti poisťovňa uhradí za poisteného sumu, ktorú je poistený povinný zamestnávateľovi uhradiť, plnenie je obmedzené výškou štvornásobku priemerného hrubého zárobku, resp. výškou dojednanej poistnej sumy. Poistenie sa vzťahuje podľa potreby na územie Slovenskej republiky, celej Európy, prípadne na celý svet.

Výška poistného je závislá od rizikovej skupiny, do ktorej patrí zamestnanec podľa druhu vykonávanej činnosti.
 

yes Uzavrite jednoducho, za okamih z pohodlia domova poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca v Allianz - Slovenskej poisťovni.


Poistenie profesijnej zodpovednosti

Poistenie profesijnej zodpovednosti kryje škody, ktoré môže poistený spôsobiť svojou činnosťou inej osobe. Profesijná zodpovednosť sa týka napr. audítorov, daňových poradcov, účtovníkov, architektov, projektantov, stavebných inžinierov, lekárov, dražobníkov, geodetov, kartografov, súdnych znalcov, tlmočníkov, prekladateľov...


Poistenie zodpovednosti podnikateľov

Každý živnostník, podnikateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí pri výkone svojho podnikania. Túto zodpovednosť je možné taktiež poistiť, nakoľko prípadné škody môžu byť pre nejedného podnikateľa a jeho podnikanie likvidačné.