Poistná udalosť

V prípade, že sú zranení, poskytnite prvú pomoc a volajte tiesňovú linku na čísle 112. Ak si to situácia vyžaduje, privolajte políciu na čísle 158.

Pri malých škodách nie je prítomnosť polície nutná, no k väčšine poistných udalostí ju treba privolať:

  • vždy pri krádeži, vlámaní alebo vandalizme

pri dopravnej nehode:

  • ak je Váš odhad vzniknutej škody väčší ako 3983 € (120 000 Sk)
  • ak bol pri nehode niekto zranený alebo usmrtený
  • ak došlo k poškodeniu verejných zariadení
  • ak vinník neuznal svoju vinu

Ak sa účastníci dohodnú na mieste dopravnej nehody a rozhodnú sa políciu nevolať, mali by spísať tzv. správu o nehode, kde sa uvedú všetky potrebné údaje pre zistenie a vyšetrenie škodovej udalosti. Správa o nehode obsahuje všetky údaje o zavinení a podpis vodičov. Použiť môžete akúkoľvek Správu o nehode (teda nemusí obsahovať logo Vašej poisťovne). V prípade, že nespíšete správu o nehode (nemáte tlačivo), od druhého účastníka nehody získajte čo najviac údajov – meno, priezvisko, telefónne číslo, druh vozidla, jeho značku a typ, EČV, VIN, prípadne ak ide o firemné vozidlo, údaje o firme (názov, adresa, IČO, tel. kontakt). Odporúčame zabezpečiť aj fotodokumentáciu (napr. mobilným telefónom).

V prípade nehody v zahraničí, vždy volajte políciu, protokol podpíšte v prípade, že mu rozumiete a súhlasíte s ním. V opačnom prípade uveďte v slovenčine svoje vyjadrenie k dopravnej nehode.

V prípade, že si to situácia vyžaduje, využite asistenčné služby.

Poistnú udalosť následne nahláste poisťovni, a to buď písomne, telefonicky alebo prostredníctvom formuláru na internete, resp. e-mailom, prípadne osobne na pobočke príslušnej poisťovni. Zákon ukladá povinnosť tak urobiť do 15 dní od vzniku škody, resp. do 30 dní od vzniku škody v zahraničí.

Ak ste vinníkom nehody Vy (škodca), kontaktujte poisťovňu, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Z neho sa uhradí škoda na vozidle tomu, komu ste ju spôsobili. Škoda na Vašom vozidle sa bude uhrádzať v prípade, ak máte uzatvorené havarijné poistenie.

Poškodený taktiež hlási škodovú udalosť telefonicky na dispečingu škôd poisťovne vinníka. Po ohlásení poistnej udalosti nasleduje obhliadka poškodeného vozidla, ktorú vykoná technik (zmluvný partner poisťovne), zdokumentuje poškodenie, spíše zápis o poškodení vozidla, a určí spôsob likvidácie škodovej udalosti.

Ak ste nehodu nezavinili Vy (poškodený), neprichádzate o bonus. V prípade, že likvidujete škodu z havarijného poistenia (ktorého plnenie býva vo väčšine prípadov výhodnejšie ako plnenie z PZP), musíte uhradiť len spoluúčasť. Túto spoluúčasť si potom môžete vymáhať od poisťovne vinníka nehody (škodcu), no nie vždy Vám ju aj poisťovňa vinníka preplatí. V prípade, že náklady na opravu motorového vozidla presiahnu časovú cenu, poisťovňa vydá rozhodnutie, že poistnú udalosť bude likvidovať ako totálnu škodu.

Na pobočke poisťovne, v ktorej je vinník poistený, čo najskôr odovzdajte Vami vyplnené Oznámenie poistnej udalosti poškodeného. V prípade, že ste nehodu spôsobili Vy, na pobočke Vašej poisťovne odovzdajte Vami vyplnené Oznámenie poistnej udalosti škodcu. Pri likvidácii poistnej udalosti budete musieť predložiť: vyplnenú a oboma účastníkmi podpísanú Správu o nehode, kópiu Osvedčenia o evidencii Vášho motorového vozidla spolu s kópiou preukazu o STK a kópiu vodičského preukazu vodiča v čase nehody.

Kontakty a adresy poisťovní, dispečing škôd - nahlasovanie poistných udalostí a asistenčné služby.

SSL