Povinné zmluvné poistenie

Uzavrite najvýhodnejšie online poistenie!

  • okamžitá platnosť PZP bez nutnosti podpisu zmluvy - vytlačte si zmluvu a bielu kartu ihneď po dojednaní poistenia
  • exkluzívne len u nás: nechajte si zaslať dokumenty zadarmo poštou domov, nič nepodpisujete, nič neposielate naspäť
  • individuálne akciové ceny poistenia, ďalšie výhody a zľavy pre našich verných klientov (len cez klientske online konto)
  • bezplatný komplexný klientsky servis, poradenstvo a pomoc pri likvidácii poistnej udalosti, pozrite si časté otázky klientov
UZAVRITE ONLINE: cestovné poistenie I poistenie do hôr I poistenie zodpovednosti zamestnanca I poistenie bytu a domácnosti

Kalkulačka a online zmluva PZP (zákonné poistenie)

Zvoľte druh vozidla:
Podľa údaju v Osvedčení o evidencii - časť II (veľký technický preukaz) v bode 1 Druh / 2 J Kategória.

Dajte si do vozidla tlačivo "Správa o nehode".

Nová právna úprava od 1.6.2010 ukladá účastníkom „škodovej udalosti“ povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo „Správa o nehode“. Z toho dôvodu ju odporúčame mať vo vozidle. Stiahnite a vytlačte si formulár Správa o nehode.

Povinnosť poisťovne informovať klienta o výške poistného za PZP na nasledujúce obdobie.

Od 1.7.2012 je každá poisťovňa povinná poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia výšku poistného podľa § 8 na nasledujúce poistné obdobie; dátum skončenia poistného obdobia, a termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy.

Čo je povinné zmluvné poistenie?

Povinnosť uzavrieť PZP vzniká uvedením motorového vozidla do prevádzky v Slovenskej republike a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla. Zmluvné poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách.

Kto je povinný uzatvoriť PZP a kedy?

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť zmluvu PZP má nájomca. Uzavretú zákonnú poistku potrebujete mať už v čase:
  • prvého použitia vozidla v cestnej premávke
  • pri prihlasovaní vozidla do evidencie na dopravnom inšpektoráte

Platnosť povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie je platné od dátumu uvedeného v zmluve o PZP. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom poistným obdobím je jeden rok (technický rok). Teda platnosť zmluvy PZP je napr. od 4.11.2013 do 3.11.2014 s tým, že ak poistka nebola vypovedaná, automaticky sa predlžuje na ďalšie poistné obdobie. Lehotné poistné je potrebné uhradiť čo najskôr v zmysle podmienok splatnosti poistného, čím sa vyhnete možným nepríjemnostiam zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti.

Ako ušetriť na poistení vozidla?

  • nižšie ceny môžete získať prostredníctvom online konta individuálnou ponukou poistenia pre Vás
  • v online konte sa Vám môže objaviť aj sezónna (jednorazová) akciová cena poistenia (tieto ceny na webe ani cez telefón nedostanete)
  • ak máte vo firme alebo v rodine 5 a viac vozidiel, môžete taktiež získať výhodnejšie ceny PZP

Výpoveď poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení

PZP zaniká doručením písomnej výpovede do poisťovne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, v súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Odporúčame ju poslať čím skôr, nové PZP si môžete dojednať kedykoľvek, napr. aj v posledný deň aktuálneho poistného obdobia.

Zrušenie poistnej zmluvy z iných dôvodov

V prípade, že ste motorové vozidlo predali, alebo ste ho vyradili z evidencie vozidiel, je potrebné poisťovni, v ktorej máte uzatvorené PZP, oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom výpovede/žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy z dôvodu predaja vozidla alebo vyradenia vozidla z evidencie vozidiel. Nevyhnutnou prílohou je doklad potvrdzujúci túto skutočnosť (fotokópia TP/osvedčenia o evidencii, resp. potvrdenie dopravného inšpektorátu o vyradení vozidla z evidencie) s vyznačením dátumu, ku ktorému PZP zaniká. Poisťovňa vráti poistníkovi nespotrebované poistné, v prípade dlhu ho vyzve na úhradu dlžného poistného.

Poistná udalosť, nehoda

V prípade, že sú zranení, poskytnite prvú pomoc a volajte tiesňovú linku na čísle 112. Ak si to situácia vyžaduje, privolajte políciu na čísle 158. Spíšte s účastníkom nehody formulár Správa o nehode. Nahláste poistnú udalosť príslušnej poisťovni.
Viac informácií ako postupovať pri poistnej udalosti.

Hľadanie poisťovateľa vozidiel podľa evidenčného čísla (EČV)

V ktorej poisťovni je vozidlo poistené? Uzatvorenie PZP tu a teraz. Zoznam evidenčných čísiel vozidiel vrátane možnosti vyhľadať poisťovateľa vozidla podľa evidenčného čísla. Uzavrite výhodné poistenie cez internet z pohodlia domova alebo kancelárie.

Všetko na jednom mieste - klientskom online konte

Všetko o vašom poistení nájdete v klientskej zóne. Naši klienti majú zabezpečený komplexný poistný servis cez svoje online konto, po prihlásení na svojom konte nájdete všetky vaše poistné zmluvy a dôležité informácie nielen o Vašom poistení.


SSL