Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Povinné zmluvné poistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má charakter zákonného poistenia,
povinnosť jeho uzatvorenia vzniká uvedením vozidla do cestnej premávky.

Povinnosť uzavrieť PZP

Každý majiteľ/držiteľ vozidla musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie v niektorej z poisťovní. Zákonné poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s pridelenou štátnou poznávacou značkou / EČV (každé motorové vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách) bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo zaplatené poistné. Otázka vymáhania poistného je vecou poisťovne, t. j. v zmysle zákona musí vymáhať nezaplatené poistné vrátane škôd, ktoré poistený nesplnením zákonnej povinnosti spôsobil a ďalších zákonom stanovených sankcií. Ak povinné zmluvné poistenie povinná osoba uzatvorené nemá, môže dostať pokutu až do výšky 3319,39 €.

Kto je povinný uzavrieť zmluvu PZP a kedy?

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť zmluvu PZP má nájomca. Uzavretú zákonnú poistku potrebujete mať už v čase:
  • prvého použitia vozidla v cestnej premávke
  • pri prihlasovaní vozidla do evidencie na dopravnom inšpektoráte
     

Čo kryje PZP

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla slúži pre prípad, keď spôsobíte na cestách škodu niekomu inému. Povinné zmluvné poistenie teda kryje za poisteného všetky škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla iným osobám. Poisťovňa kryje škodu spôsobenú inému na zdraví, na veci a v právnom konaní. Poistenie sa vzťahuje na spôsobené škody aj vtedy, ak ich nespôsobil poistený vlastník motorového vozidla, ale iná osoba.

Poškodený dostane zo zákonného poistenia v prípade majetkovej škody len skutočnú škodu, ktorá mu vznikla.

Limity poistného krytia

Zákon stanovuje minimálne poistné krytie na 5 000 000 € pre škody na zdraví a živote osôb bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a 1 000 000 € pre škody na majetku bez ohľadu na počet poškodených.

Biela a zelená karta (doklad o poistení)

Bielu kartu a zelenú kartu vydáva poisťovňa a predstavujú potvrdenie o uzavretí zmluvy povinného zmluvného poistenia. Bielou kartou je vodič povinný sa preukázať pri kontrole príslušným orgánom na území Slovenskej republiky. Zelená karta je medzinárodný doklad o poistení, ktorým sa vodič preukazuje pri kontrole v zahraničí.

Výpoveď poistnej zmluvy

Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zaniká doručením písomnej výpovede do poisťovne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, v súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Odporúčame poslať výpoveď čím skôr, nové PZP si môžete dojednať kedykoľvek, napr. aj v posledný deň aktuálneho poistného obdobia.

Zrušenie poistnej zmluvy z iných dôvodov

V prípade, že ste motorové vozidlo predali, alebo ste ho vyradili z evidencie vozidiel, je potrebné poisťovni, v ktorej máte uzatvorené PZP, oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom výpovede/žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy z dôvodu predaja vozidla alebo vyradenia vozidla z evidencie vozidiel. Nevyhnutnou prílohou je doklad potvrdzujúci túto skutočnosť (fotokópia TP/osvedčenia o evidencii, resp. potvrdenie dopravného inšpektorátu o vyradení vozidla z evidencie) s vyznačením dátumu, ku ktorému PZP zaniká. Poisťovňa vráti poistníkovi nespotrebované poistné, v prípade dlhu ho vyzve na úhradu dlžného poistného.

Povinnosť poisťovne informovať klienta o výške poistného za PZP na nasledujúce obdobie.

Každá poisťovňa povinná poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia výšku poistného podľa § 8 na nasledujúce poistné obdobie; dátum skončenia poistného obdobia, a termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy.

Poistná udalosť, nehoda

V prípade, že sú zranení, poskytnite prvú pomoc a volajte tiesňovú linku na čísle 112. Ak si to situácia vyžaduje, privolajte políciu na čísle 158. Spíšte s účastníkom nehody formulár Správa o nehode. Nahláste poistnú udalosť na poisťovni vinníka.

Dajte si do vozidla tlačivo "Správa o nehode".

Právne predpisy ukladajú účastníkom „škodovej udalosti“ povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo „Správa o nehode“. Z toho dôvodu ju odporúčame mať vo vozidle.